పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/252

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

ht ఆట శకన్సులు . రాకనులు నేఁడు తిరిగి యరబ్బులు పూర్వస్థానమునుం జేరిరి. ఇట్టితియే లంకా రాజ్యమున సంభవించినది యని తలంతుము. ఇతర జాతులు కోయలను, రక్కసులనియు, రాకాసులనియుఁ బిల్చుచుండవచ్చును. ఆర్యు లీ దేశమునకు వచ్చినప్పు డీ పేరులు చెవులంబడినంత యా శబ్దములను సంస్కృతీకరించి, రథీరాకు సులుగాఁ జేసిరి. ఇందనుక నెవ్వరు విమర్శక దృష్టితో నుపలకింపక, తత్కారణమునఁ బ్రాముఖ్యత నీయకయున్న కాకాసుర వధ రామాయణ యుద్ధమునకు మూలబీజము కాక పోయినను, మిగుల దోహదముఁ జేసెనని వచింప గడుంగడు విస్మితి జనింపక పోదు. ఆర్యులకు గోవులెంత పూజనీయము లగునో, కోయలకుసని నేల బ్రావిడులకు వాయసములంత పూజనీయములుగాఁ బరిగణింపఁ బడుచుండెను. దావిడ లోకంబునందు నేఁటికిని నం త్యేష్టియందుఁ బితరులు పోయస రూపంబున నుందురను మూఢవిశ్వాసముతోఁ బిండప్రదా సముఁ బొనరించుచుందురు. శ్రీరాముఁ డీసంగతి మూల ముట్టుగ నెఱింగియే, హిందువులతోఁ బోరాటమునకు మహమ్మదీయులు గోవధఁ జేయునట్టు, ద్రావిడులతో గల హింపనెంచీ, హైకమునుజంపి దావీడ క్రోధాగ్నిని రగులు కొల్పెను.తీనిజంపిన రాముఁడు కాకాసురుని జం పెననియు, నది సీత ససచేలాంచలమును దొలఁగించి, చంచూపుటముతోఁ శాలిండ్లఁ బొడీ చెననియుఁ గుకథ గల్పించి వాల్మీకి యార్య ప్రపంచమునందుఁ గీర్తించెను.