పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/251

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

రక్షన్సులు - రాక్షసులు పదికంథము లున్న పొనికి, నిరువదిచేతులను గవులేల సృష్టించం గూడదు ? సృష్టించుట సహజమేయని నే మళ్ళీ ప్రాయపడు చుంటిమి. కోయలు రాక్షసులేనా ? , | రజోరాకపశబ్దములకు సాద్య ప్రకృతులై రక్కసి రోకాసి శబ్దములకును, రామాయణములోఁ జెప్పఁబడిన, రాషణపక యోధుల పేరులకుఁ జలవజుకు సనఁగా రావణ, దస్య, దశగ్రీవ, శూర్పణఖ ప్రభృతినామములకును, సరి న యర్థములు కోయభాషలోఁ గన్పట్టుచున్నవి. కోయలు యుద్ధమునకుఁ బోవునపుడు శాత్రవభయంకరముగాఁ బొడ గట్టుటకునై కృత్రిమ వికృతముఖాచ్చాదనములు ధరించు నారము కలదు. రామాయణములో నర్తితములయిన రాక్షస వికారరూపములకు నిదియే కారణము. రావణుఁడు కోయవారలను గ్రమశికితులనుగాఁ జేసి, ధర్మమార్గము ద్రోకించి యచ్చస్థానమునకుఁ దీసికొనివచ్చెను. ఈ యుచ్చ దశ వేళ్లుపాజ నీలుపఁదొక్కుకొనుటకుఁ జీర కాలము వీలు చిక్కే లేదు. రావణవధముతోఁ డజాతీపతనము తటస్థించినది, కుక్కింభరుడైన విభీషణున కిది పట్ట లేదు; కాన 'నాగరిక ప్రపంచమునఁ గోయలు పూర్వస్థానమునకుఁ బోయిరి. అరే బియా, దేశమునందు మహమ్మదు జన్మించి, దేశ ద్రిమ్మరులుX నున్న యరబ్బులను మిగుల నచ్చస్థానమునకుం గొంపోయెను.