పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

| 7 ముం డు బడెను. మరల నెప్పటిపోటయే. అనుమాసము వదలింపుమని శ్రీరాముడు సీతను గోరెను. సీత మనసు చివుక్కుమని యెను. నిరంతరము సంశయాత్ముఁడగు భర్తతోఁ గావురము: జేయ రోసి, యేనపడి, సభాముఖంబునఁ బెక్కువేలమంది చూచుచుండ భూనివరంబునఁ బ్రవేశించి యాత్మహత్య గావించుకొనియెను. ఈకథ శ్రీరామచంద్రుని యేకపత్నీ వత మెట్టిదో నిత్యము చాటుచుండును, సీతమ్మ తెజుల కెవ్వరు మూల హేతువు ! లోకకంటకుండయిన రావణుని సంహరించుటకు భX " వంతుఁ డీరూపమున భూమిపై నవ తార మె డ్రెసఁట ! నిజమే. ఎత్తునుగాక! ఆర్యలోకంబునకు రావణుండు కంటకుండు. రజో (దావిడి ' లోకమునకుఁ రాముండు కంటకుండు. వీరిలో సెవ్వరు ధర్మపరులని యెవ్వరు నిర్ణ యింపఁ గలరు ! ఔరంగి జేబు హిందూలోకంబునకుఁ గంటకుండు. ఛత్రపతి శివాజీ మహమ్మదీయలోకంబునకుఁ గంటకుండు. 'రావణుఁడు సర్వ లోకకంటకుం డనుట వితండవాదము. వీళ్లు లోప్పుకొనరు, రావణుని ధ్వజపటంబుక్రింద ద్రావిడలోకంబ్ు కడుపులో చల్ల కదలకుండ కాలక్షేపముఁ జేసెను. లంకా రాజ్యము సమ సైశ్వ ర్యంబులతోడను దులదూఁగుచుండెను. అర్యు లెఱుంగని శాశవిమావముల నిర్మించు . నై పుణ్యము ద్రావిడశిల్పు లౌజుంగుదురు. ఒక్క కాళవిమానము లే కాదు; ద్రావిడ 25