పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

ఏకపత్నీ వ్రతుఁడేనా ? a). బహుభార్యాత్వము నాఁడు పండితనంభావితము కాక పోయేను. బహుభార్యాత్వము ముందటితరముతోడనే ముగిసిపోయెను. అత్ముణ భరత శత్రుఘ్నులుకూడ లేకపత్నీ 1వతులే. ఔరా ! రాముఁడు భగవదవతారము. సీతామహా చేవి యాయన యర్థాంగి. సీతతో సమానమగు దాంపత్య సౌఖ్య మనుభవించిన వారెవ్వరున్నార లీప్రపంచమండు? పెండ్లియయినదిగో లె శ్రీరాముడు ప్రతినిమిషమును నామె యిలువును శంకించుచు నేయుండెను. రామునకు మనశ్సాంతి యెన్నఁడున్నట్టు తోచదు, పైకీమాత్రము శంకించుచున్నట్లు కన్పట్టక యే చాకలిమిఁదనో, యే పొమరలోకముమీఁదనో నెపము వైచి, నిందమోపి, యది నిజము కాదని ఋజువు చేయు భారము సీత నెత్తిపై ఁ బెట్టుచుండును. ఔరా ! యిదియ సకపత్నీ ప్రతుని లతకుణము? సీత లంకలో సన్నీ పరీకు యొనర్చి, తన పాతివత్వమునుగూర్చి తనకును, నెల లోకమునకు శంకా నీవృ తిఁ జేసెను. ఇంతటితోఁ బరీకు ముగియ లేదు. శంక నివృత్తి కాలేదు. శ్రీరాముఁడు నిండుచూలాలిని మోసగించి, కారడవిలో వదలి పెట్టించెను. ఈ కార్యముఁ బచ్చి నెత్తురు తావు కటిక వాఁడయినఁ జేయ సాహసించునా? ఎట్టులో యడవిలోనున్న మున్యాశ్రమమునుండి సీతా దేవి, యయో ధ్యకుఁ గొనిరాఁబడెను. శ్రీరామచంద్రు సమ్ముఖంబున నుంపఁ ల