పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/245

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

రా ముడు పోను. మేనమామ యింటినుండి పితృమరణవార్త విని భరతుండు సా కేతంబునకు వచ్చి, తల్లివలన సర్యోదంతం బెట్టింగ్, యచట నిలుప గొల్లక, చిత్రకూటంబుననున్న శ్రీరాముని కడకు వచ్చి సాకేతంబునకుఁ దిరిగివచ్చి, పట్టాభిషేకంబుఁ జేసికొమ్మని నొక్కి నొక్కి వేడెను. శ్రీరాముడు "కారణాంత రములచే సమ్మతి లేనివాఁడై , రాజ్యంబు తన చేతినుండి జూరి పోకుండ నుంప నిశ్చయించినవాఁడై, నెత్తిభరతునకు నచ్చ జెప్పీ, తనకుఁ బతిగాఁ దన పొదుశాద్వయము వానికి నిచ్చి పంపెను. శ్రీరాముని యీ కార్యముచే భరతుఁడు సాకేత సింహాసన్ మెక్క లేదు; తా నొం-3గా వరణ్యమునకుఁ బోయి యుండ లేదు. దశరథుడు కైకకు నిచ్చిన 'రెండువరము లీవిధ ముగా శ్రీరాముఁడు తీర్చెను. శ్రీరాముఁడు పితృవాక్యపరిపాలన మిషచేదావిడలోకంబును జయించి, రాజ్యవిస్తృతిఁ జేసి కొనుటకు దకిణాపథమునకు వచ్చెను గాని వేళొండు కాదు. నిష్కారణముగ మునులయెదుట రాక్షసవధ చేసేద సని శపథములు పలీ- రామునిఁజూచి, సీత భయపడి యేల యిట్టీ శపథమును జేసితిరని శ్రీరాముని ప్రశ్నించ సీతతో నిట్లు చెప్పెను: * •శవను గై కే. వరన్యాజంబున వసంబు సకుఁ జనుదెంచితిని . . . గోపీనాధరామాయణము మొదటి సంపుటము 40 వ పేజీ.