పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

రణ నీతి శ్రీరాముడు వాలింజూచి బెగ్గిల్స్, ప్రాణంబు లెగిరి పోవ నొంటి ప్రాణంబుతో, జెట్టుమాటున డాఁగి, యొక్క యమేమశరంబుఁ దొడిగి, ఇంటివానిని, గమ్మునితో మైమజచి యెక్కటి కయ్యంబుఁ జేయువానిని, జంకుగొంకు మాలి చంపేను, కట్టకడపటి యుద్దంబున రావణునితో (బోరి పోరి, డస్ని ప్రస్సీ, యధర్మంబనీ ' యెఱింగియుఁ, దన్నా కమలంబున నమృతంబున్నదని సాకు గబ్పించి, శ్రీరాముఁడు రావణుని బొడ్డు పైఁగొట్టి మడియించెను. సత్యైకనిరతుండును నిష్కపటియు నగు + బలిచక్రవర్తి తాఁకోర్వజాలక వరం బను మీమచే నొక్క 'పొట్టితింగణాచే నెత్తిపైఁ గాలు పెట్టించి పాతాళంబునకు దిగఁదొక్కించిరి. భీమార్జనకృష్ణు లేకమై, రాత్రిపూట, శివపూజనిమగ్నుండయిన జరాసంధుని నొంటివానిని, నిరాయుధుని మడియించిరి. ఇట్టి నెన్ని యో బలిచక్రగ రి మలయాళ దేశమునుఁ బళువు, నేఁడుకూడ మలయా శీలం శఓనమ్ పండుగ దకుని యొక్క పెద్దపండుగఁ జేతురు. అది బలి చక్రి ఉపన సుభిక్షపగాఁ బరిపాలనఁ జేసినందులకుఁ గృతజ్ఞ సూచకమని యందు, పండుగదినములలో దేశమంతయు నిత్యకల్యాణము పచ్చతోరణముగా నుండును. పండుగదినములో బలిచక్రవర్తి యేఁడాదికి స్కో రరాశి తనదేళము జూచిపోవుటకు వచ్చునని మలయాళీల మూఢ విశ్వాసము.