పుట:Soota-puraanamu(Thripuraneni ramaswamy chowdary).pdf/242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

ఆ ర్య చ ంలో గము డును నైన బలిచక్రవర్తిని, జరుండును భ్రాతృహంతకుఁడు సగు దేవేంద్రునికై మాయోపాయంబునఁ దెగటార్చిరి. ఆర్యులు కర్ణముఁ దీర్చికొనుట కెట్టి హేయభోజనములగు ధర్మపీడలుచేయఁ గొంకరో యీ క్రింది కథంజదివిన బోధ పడకపోదు. వైరిజన దుర్భేదమగు కోటను గట్టిగాని త్రిపురా సురులు నిళ్చింతగా రాజ్యము చేయుచుండిరి. ఆర్యులు వార్తల సౌంచ నేరక, వారినైభనము కన్నుఁగుట్ట శాంతి లేక యుండిరి. త్రివురాసురపత్నులు మహాపతివతలు; ధర్మపరాయణలు. ఎన్ని విధములఁ బయత్నించినను, నార్యుల వేగుపనివల్ల లాభము చేకూరదయ్యే, దాస నార్యులు కలుషి.తహృదయులై బుద్ధుని (శాక్యమునికాదు) - త్రివురాసురుల భార్యలం జేరి, వారిని ధర్మచ్యుతలం జేసి, వారివల్ల రహస్యములను దెలిసికొని రమ్మని బేగేఁచి యంపిరి, బుద్ధుఁ డెన్ని దినములో వేచి "వేచి, యెట్టులో వారల నే సొంతముగఁ గలిసికొని, పాషండమతము బోధించి, వేద బాహ్యలను జేసి, లోఁబజచిని, గుట్టుఁ బేడు చేసి మగిడివచ్చెను. అటు పై నార్వులు దండెత్తి- తిపురంబు లను ముట్ట : ంచి కీ లెజంనివారగుటచే నళమంబున పావురా సురుల నొడిచిపుచ్చి, వారి పట్టణంబులఁ ధ్వంసముఁ జేసి - జిల్లేడువి త్తసముల పెదఁజల్లిరి. భగవంతుఁ డార్యుల' యేఁటి కోళ్ళు, మొత్తుకోళ్ళంగీకరించి బుద్ధుఁడై యి యకార్య మును జేసెనఁట. ఈయన యెట్టిభగవంతుఁడో తె!'య రాదు, ది శ్రీ