పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శాసనపద్యమంజరి.

35

దనకులస్వామి నుత రాజ గజరాజ
మృగ రాజవరు జగ మెచ్చుగణ్డ
భూపాలు సబ్బాబికాపుత్రు దన్నడ
కేతవల్లభు జగద్గీతకీ త్తి౯ం
బ్రీతి(0) గొలిచి తనసునీతి వాచాలతం
గొం(గ) ఖడ్గములు బ్రగల్భతరని
యోగ యో(గు)ండై సమున్నతసంపదలు
దాల్చి నెగడె బుధులు దన్నుం బొగడ, 1

మ. వృ. అనిశంబు(౯) దనబుద్ధి పేమ్మి౯ం బలిం దం త్రాప్తిం ...(ట్టి)ంచ్చుచుం దసవిక్రాంతి నరాతివగ్గ౯ము(భు)జాదప్ప౯ంబు భంజిచ్చుచుం దనదాక్షిణ్యవి శేషతను బుధుల మిత్ర శ్రేణి రక్షించ్చుచుం ద్దన రెం గేతధ రాత లేశు శచిరోత్తంసుండు ప్రోలం డిలను. 2</poem>

44.

శ. స.

ఇది చెన్న పురము సమీపమున, పల్లవరము దగ్గఱ నున్న ప్రాంతపల్లవరములో నొక నూతియొద్ద నొకఱాతిమీఁద చెక్కఁబడియున్నది. (A. R. 55 of 1909.)

సీ. క సిమియ్యసా హేబు ఖన [1]'కీర్తి రంజిల్ల షేకుహస్సానకు[2] చెల్వ మమర పల్లావరంబ్బున ప్రఖ్యాత మైనట్టి పేట గావించెను పేమ్మి౯ తోడ</poem>

..................................................................................................................

.

  1. ఘన-అని యుండనోపు.
  2. హస్సానుకు. -అని యుండనోపు