పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శాసనపద్యమంజరి.

7


క. గుడియును జెఱువును వనమును
నడరిన నల్లిండ్లుం గ్రితియు న(లి?) పెన్ని ధియునుం1[1]
గొడుకులను సప్తసంతతి
నొడంగూడుగ నిలిపి సరనండొప్పె, గీత్తి౯ని. 20

7.

శ. స. 1061

పశ్చిమగోదావరీ మండలములో పాలకొల్లు గ్రామమందు శ్రీరామేశ్వర స్వామి యాలయ ప్రాకారములోపల నొక స్తంభముమీఁద చెక్క బడియున్నది. South Indian Inscriptions Vol. V. 162.

క. శ్రీరమణీ యుండు సుజనా ధారుండు విబుధనుత గుణనిధానుడు విజయ శ్రీరమ్యమూత్తి౯ గేతమ గారాపుందనూజుం డభయకరుండు వొగడ.. [2]1</poem>

క. వెలనాంటికిం దొడ వనంగా వెలసినకుఱుంగడలు గలుగు వీరుండు నిజదో బ్బ౯లములను [3]' బలిమియుం బాడియుం గలవాం డధి కారపదవి గలవాండు మహిని. 2</poem>

తరు. శకమహీ పాలక సంవత్సరములు శశినిది వియదించు సంఖ్య గాం గీర్తి సుకరుండు రాజేంద్రచోడనియిష్ట సుభటుండ్డువెంగ్గడయ [4] ,సుతుండు సూయ్యా౯క్కుం డకలంక్కుం డై నక్ష్మీ రారామదేవుం డగుశంబునకు భక్తుండై శనిభవని </poem>

.................................................................................................

  1. పెన్నిధియు౯ -అని యుండవలెను.
  2. గణము తప్పినది, కరుండువొగడంగ౯ -అని యుండనోపు.
  3. బ్బ౯లమును.అని యుండవలెను.
  4. వెంగ్గయ-అని యుండనోపు