పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శాసన పద్యమంజరి.

5


క.. ఆపురహరునకు వల పల
డాపల శాశ్వతము లై బెనగడరంగా
దీపింపంగవేంగినకుల
దీపకుండై రెం డబుడదీపము లిచ్చెన్ 3

క ఈగిరిశుదక్షిణోత్తర భాగముల నహర్నిశములుం బియక వెలుంగును శ్రీగుణమణభూషణ ... రాగముతోం (గోరి ధవ ... 4</poem>

8

శ. స. 1066

ఇది కృష్ణామండలము దీవితాలూకా గంటసాలలో జలధీశ్వరస్వామియాలయము లో నొకపాలజాతి స్తంభముమీఁద చెక్కఁబడియున్నది. (A. R. 818 of 1917.)

చ.... ... దింపంగా శక సమంబులు దక్ష కారసాంబ రేందుస మ్మితముగ నుత్తరాయణ నిమిత్త మున(ం) దతిభక్తిం బొవ్వ౯ తీ హితునకు ఘంట్టశాలజల(దీశ్వ)ర దేవర కాదిమూత్తి౯ కా సతసుర చక్రవర్తిత్తి౯ కి మశఃప్రభ వారికి జుద్రమౌళికి౯ 1</poem> . చ. ధనద(కులాబ్ది) వద్ద సుధాకరుం డెట్టమ సెట్టికి ... వనజాయతాక్షి 1 [1]యనంగా 2 ఇచట వకారగకారములకు మైత్రికల్పింపఁబడినది, దీని సాధుత్వము చింత్యము .దగు(పమ) ... సుపుత్రుడై తనకును దల్లిదండ్రుల(కుధమ్౯ )వు గాం బెరుంగొండ శాసనుం ........- కొమ్మ ...........నగుణాఢ్య... ... డిత్రయిన్ 2</poem>

క.. ఆపురహరునకు(వల)పల డాపల శాశ్వతము లై బెడంగడరంగ్గా </poem> ....................................................................................................


.

  1. వసజదళాయతాక్షి-అని యుండవలెను.