పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

4

శాసనపద్యమంజరి.ఉ.పెట్టె నఖండదీపములు వేశకాలరావుల నెల్లం దన్నుం జే
బట్టిన యాశ్రితులు1[1] బుదులు2[2] బధులం జేకొని ప్రోచె వైరులను
మెట్టి ధరిత్రియెల్ల నిరమిత్ర ము సేయుగం బూనె బేమ్మి౯తో
దట్టుండు గోంక భూపతికిం దామవపుత్రుడు సచ్చరిత్రమెయిని3.[3] 2

క. జలధిర సఖేదుశక సమ ములుగా నెఱియండు మకరమున సంక్రాంతిని వలి వేరి 4 [4]భండారికి ని శ్చలమతి దీపుబు నిలిపెం జం ద్రాక౯ముగాను. ... 3</poem>

4.

శ. స. 1066

ఇది కృష్ణాజిల్లా దీవితాలూకా గంటసాలగ్రామములో జలాధీశ్వరస్వామి యాల యము నెదుట నున్న యొక పాలఙాతిమీఁద చెక్క బడినది. (11. R. 848 of 1917.)

చ. (మతలుక టిం)పగా శక సమంబులు దణరసాంబ రేమస మ్మితముగ నుత్తరాయణ నిమిత్తమునం దతిభక్తి, బావ్వ౯ తీ హితునకు ఘంటశాలజల దీశ్వర దేవర కాదిమూత్తి౯కా నతసుర చక్రవర్తికి మనఃప్రభ వారికి ) జంద్రమౌళికిన్. 1</poem>

చ. ధ... ... ... వద్ధ నసుధారు) డెఱమ సే . . . . . . ............ వనజాయతాక్షియనంగాం దగు........ పుత్రుడై తనకును దల్లిదండ్రుల ... ... వుగాం బెను గొండశాసనుం డ... ... గోటకొమ్మన గుణాడ్యు.........త్రయి౯ 2</poem> </poem>

....................................................................................................

  1. చందస్సుచే యాశ్రితుల్' అని ప్రథమాంతము గాఁ జమగవలెను.
    కాని యవ్యయము కుదరదు.
  2. బుధుల-అని యుండవలెను.
  3. మైన్ - అని యుండవలెను.
  4. వలివేర్-అని యుండవలెను,