పుట:Shaasana padya manjari (1937).pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శాసనపద్యమంజరి.

3
పకమును సీతి 1 ఖండువులు భాతిగ విత్తియు (చంద్రసూయ్య౯తా
రకముగ నిత్య వాద్యములు రాగముం గూడంగ నిచ్చె శూలికిని. 5

చ. కర ముచితంబులో నగరగాం డ్డడుగం జనగాద్య యెక్కశు స్థిరమగు నాది వారమున చిందమలాడిన నెఱ్ఱమణండిం

బరగిన యట్టి కాపసకుం బంక జలోచన (మ)ండమాంబకుం దిరముగం బుట్టెం గాపం డవధీరిత పొననినాం బ్రసిద్ధుండై • 6</poem>

ఉ. శ్రీ వెలనాంటి గోంక ిప శేఖరు శ్రీకరుసిద్ది బేతవి ద్రావణరావణాంతక పరాక్రము విక్రమచక్రి భూఃరి తే జోవిభవాభిరాముం డగు చోడన చక్రముం గొల్చి త్ప్రసా దావహ లీలం దాల్చిన మహాత్ముణ్డు గాపండు ధమ్మకాశీలు డై . 7</poem>

క. చిరముగం దూబఱుత మహే శ్వరునిం బ్రతిష్టించి రజత శైలము నా భా సురముగ గుడి యెత్తించెను గురుమతియై కాపనాయకుం డతిభక్తిని. 8</poem>

3.

శ. స. ౧06.

ఇది గుంటూరుమండలములో తెనాలి తాలూకా వలి వేరు గ్రామములో స్వయం బ్వేశ్వరస్వామి దేవాలయము నెదుట నొకణాతిమీఁద చెక్క బడినది. (A. R. 67li of 1920.) శా. శ్రీరమ్య(ండ)గు గుండ్యబోయునికి సంసిద్ధంబుగా నువ్వ౯కారను శ్రీరామానిభదామమాంబికకు సత్సేవ్యంను భవ్యుండు వొ ల్పారం దా నుదియించె బోయు (1) [1]డెజియండాగుప్తజుం డాయనను శూరత్వంబున దాసశక్తినిం బ్రభను శుద్దాత్మికను దీరికను.1</poem> </poem>

........................................................................................

.

  1. దీపకమున శీతి అని యుండనోపు.