పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

అమలాపురం.

9

తే గీ|ఫలవిఘాతమ్ము గల్గెడి బ్రాహ్మణున” క
టంచుఁ బల్కుదు రఁట గృహమంద పొంచి
తమకుఁ గలైణి భంగము తా మెఱుంగ
రహహ! యేమందుఁ గుకవులయాగడంబు4

సీ! వంకగంధా వాప్తి , బరఁగెడిసూకరం బరుగునే! పన్నీ టీసరసులకును నింటఁబగల్భము లెలమిఁ బల్కేడి బంటు చేరు నే? రణమౌరసీమలకును గోటరమ్ముల మగ్గుగుడ్ల గూబలపిండులాసచేయునె? ప్రాతరాతపముల కనవరతాంగ నాజనలోలుఁ డగుగునే! కాశ్యయోధ్యా ప్రయోగగయ తే!!గీ|| ద్విజగణోత్త మకవిరాజదీప్త మైన సభకు గుండలి చేరునే చనిన శిరము నెత్తునే? వంచుకొని మూల నిరుకుఁ గాని గమ్యతరకీర్తి : వేంకటరత్న మూర్తి5</poem>

శ్రీ. శ్రీ. శ్రీ.

నందన సం॥ శ్రావణములో నమలాపురము శతావధానములో రచించిన 100 టికిఁ గొన్ని పద్యములు.

(కాళియ మర్దనుఁడు)

క! కాళీయమర్ధనుఁ గొల్చెద
నాళీక విలాసనయను నతసురవరు గో
పాళీగోపాళీయుతు
మౌళిగతమయూరపింఛు మాధవు ననఘున్.1

(కృష్ణకృతార్జుమోప దేశము) పంచచామరము. సమస్త మున్' మృషా సుమీ నిజము పాండునందనా? భ్రమ న్న శింపఁజేసి చూడు బంధు వెవ్వఁడో? మది" నిమిత్త మాత్ర ముండి నీవు నీదుశశ్త్రపంక్తులన్ గ్రమముగా సరిన్ హరించి రాజ్యమున్ గ్రహింపుమా2</poem> ............................................................................................

చ|| సురుచిరమాధురీ మహిమశోభిలుచుండెడి యాశుధారచే సరనులమానసమ్ము లను సస్యము లెల్ల నిగుత్వఁ జేసి పెం </poem>