పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు తెలియని సమస్య ఎదురైనది
9
అమలాపురం.

ము. అమలాపురం. 9 నుమా. 30 నుబింబము, తేట (1 ఫలవిఘాతము గలైడి బాహణున” క టంచుఁ బల్కుదు రఁట గృహమంద పొంచి తమకుఁ గలైణి భంగము తా మెఱుంగ రహహ! యేమందుఁ గుకవులయాగడంబు. సీ! వంకగంధా వాపి , బరఁగెడిసూకరం బరుగునే! పన్నీ టీసరసులకును నింటఁబగల్భము లెలమిఁ బల్కేడి బంటు చేరు నే? రణమౌరసీమలకును గోటరముల మగ్గుగుడ్ల గూబలపిండులాసచేయునె? ప్రాతరాతపముల కనవరతాంగ నాజనలోలుఁ డగుగునే! కాశ్యయోధ్యా ప్రయోగగయ తే!! ద్విజగణోత్త మకవిరాజదీప్త మైన [లకును: సభకు గుండలి చేరునే చనిన శిరము నెత్తునే? వంచుకొని మూల నికుకుఁ గాని గమ్యతరకీర్తి : వేంకటరత్న మూర్తి , ధానని ంబములన్ . 39 2 వా, బు పెం తురే? 0 నందన సం!! (శ్రావణములో సమలాపురము శతావధానములో రచించిన 100 టికిఁ గొన్ని పద్యములు, (కాళియ మర్దనుఁడు) క! కాళీయమర్ధనుఁ గొల్చెద నాళీక విలాసనయను నతసురవరు గో పాళీగోపాళీయుతు మౌళిగతమయూరపింఛు మాధవు ననఘు. (కృష్ణకృతార్జుమోప దేశము) పంచచామరము. సమస్త ముక్' మృషా సుమీ నిజము పాండునందనా? భ్రమ న్న శింపఁజేసి చూడు బంధు వెవ్వఁడో? మది" నిమిత్త మాత్ర ముండి నీవు నీదుశ హపంక్తుల స్క్రమముగా సరికా హరించి రాజ్యమున్ గ్రహింపుమా. చ|| సురుచిరమాధురీ మహిమశోభిలుచుండెడి రూశుధారచే సరనులమానసమ్ము లను సస్యము లెల్ల నిగుత్వఁ జేసి ఎం 3 'కపరియును " ఆహవ ఉచ్చటింపఁదలఁచి యి నియున్నది.)