పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

నాలయంబు వెలి నిరంతరసన్నాహ
సరభసమునఁ జుట్టుఁ దిరుగవలయు. 876

క. పరసైనికప్రచారము
పరికింపఁగవలయు శీఘ్రపటుసత్త్వగుణా
కరు లగు రాహుతు లొగి న
ప్పురసీమాంతఃప్రచారముల నెల్లపుడున్. 877

ఉ. తోరణమాల్యముల్ పవనధూతపతాకయుఁ గల్గుయంత్రిత
ద్వారముల న్నిజాప్తజనతాపరిరక్షణ మొప్పఁ జెప్ప నె
వ్వారికిఁ జొచ్చి రా వెడల వచ్చుట లేక యరాతిదూతసం
చారము రాజశాసనవశంబున నయ్యెడ నిల్చు టొప్పగన్. 878

క. ఆతతకలకలహాస్య
ద్యూతములకుఁ బానములకుఁ దొలఁగి జనంబుల్
ఏతఱినిజకార్యోన్ముఖు
లై తనరఁగవలయు మిగుల నాయిత మొప్పన్. 879

మ. పరిఖాచక్రపథస్థలి న్నిజచమూపఙ్క్తిప్రచారార్థమై
ధరణీభాగము గొంత మాని యితరస్థానంబులం దెల్లచోఁ
బరసైన్యప్రవిఘాతబాధ మొనరింపంజాలునచ్చట్టునం
బరగుం గంటకశూలవల్లభచయమున్ బ్రచ్ఛన్నరూపంబుగన్. 880

క. తరుగుల్మశిలలు సానువు
లరయఁగ వల్మీకనిమ్నతాదులు బాహ్యాం
తరమిత్రకరణములచేఁ
బరగఁగ వ్యాయామభూమి పరికింపఁదగున్. 881

సీ. వాహినీవ్యాయామవరభూము లెంతయు
నిచ్ఛానుకూలత నెలమి మిగుల
విమతుల కటుగాక విపరీతమగునెడ
లుత్తమస్థలములై యొప్పుమిగులు
నెదిరికిఁ దనకును నేకరూపం బయి
మానగునయ్యెడ మధ్యమంబు
పరచమూవ్యాయామపర్యంతమై తన
కటుగాక తక్కిన నధమ మయ్యె
ఆ. గాన యుత్తమంబు గైకొనునట్టిది
యైనచోటు మధ్య మనఁగ నొప్పు
నధమ మైన బంధనాగారసదృశంబు
గాన యది భజింపఁ గాదు పతికి. 882

కామందకము


చ. నగరము లంక దుర్గము ఘనం బన నొప్పు త్రికూటశైల మ
య్యగడిత వార్ధి యోధులు సురారులు శ్రీలు కుబేరుపెన్నిధుల్