Jump to content

పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/190

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ఆ. మిత్రునకును గొంత పుత్త్రునకును గొంత
సచివునకును గొంత సద్భటునకుఁ
గొంత సతికిఁ గొంత గుప్తంబు సేయంగ
వలయు నెడలు కొన్నిగలిగియుండు. 692

ఆ. చారణునకు వందిజనునకు భటునకు
నెరయ రక్షకులకు నీచులకును
మాలికులకును జనదు మంత్రంబు సెప్పంగ
వేగప్రకట మొందు వీరిచేత. 693

అజ్ఞాతముఆ. ఆప్తసమ్మతముగ నఖిలకార్యంబులుఁ
జేయువారి కెపుడుఁ జేటు లేదు
ఆప్తుగా నెఱుంగ కాడిన మంత్రభే
దనము నొంద కేల తక్కనేర్చు. 694

ముద్రామాత్యముక. ఆప్తు నవివేకి నొల్లర
నాప్తుని విద్వాంసు నొల్ల రార్యులు మంత్ర
వ్యాప్తికి మంత్రి వివేకియు
నాప్తుఁడు గావలయు దశదిశాభరణాంకా. 695

బద్దెననీతిసీ. నిర్గవాక్షంబును నిస్తంభసంశ్రయ
మరయ నిర్భిత్త్యంతరాశ్రయంబు
నగునెడ హర్మ్యాగ్రమందు నరణ్యంబు
నందును నవిలక్షితాత్ముఁ డగుచు
మనుమతద్వాదశమంత్రిమండలమైన
సురమంత్రిమతమంత్రిషోడశంబు
కవిమతవింశతికంబైన మఱి యథా
సంభవం బైనను సచివసమితి
ఆ. తనదుచుట్టుఁ గొలువఁ దవిలి యథా
శాస్త్రమార్గవృత్తిఁ గార్యమంత్రచింత
యమరఁ జేయవలయు నాహితచిత్తుఁడై
బుద్ధివృద్ధికై సుబుద్ధి యగుచు. 696

క. మఱి వేఱు వేఱ తా ని
ద్దఱతోడన కార్యచింత తగఁ జేయుచుఁ దా
రెఱిఁగించిన మతభేదము
లెఱుఁగుచు హిత మెఱుఁగవలయు నేచందమునన్. 697

ఉ. మంత్రబలాఢ్యు లైన నిజమంత్రులచేతఁ బ్రవృత్తమైన యా
మంత్రము నిష్ఠఁ దాన పలుమాఱు మదిం దలపోసి చూచి దు
ర్మంత్రము గాకయుండఁ దనరం దనకార్యము సిద్ధినొంద స
న్మంత్రవిధిజ్ఞుఁ డైన నరనాయకుఁ డెప్పుడు చేయఁగాఁదగున్. 698

సీ. ధరణీశుఁ డెప్పుడు తద్జ్ఞులయాజ్ఞలో
మెలఁగుచుఁ దనయాజ్ఞ మెలఁగు జనుల
నొకనినైనను నప్రియోక్తులఁ బలుకక
కార్యంబు దలపోయఁ గడఁగు నెపుడు