పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/184

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గీ. .......................................
బనచి యందులోఁ గలిగిన బలియుపేరఁ
గల్లలేఖలు వ్రాయించిఁ గళ్ళబట్టి
వడఁగఁ బంచుట ద్వైధి నాఁబరఁగు నధిప. 651

వ. సామ ............ ..................తరంబున నాఱుదెఱుంగులుగా రచియించి ప్రయోగింపవలయు నది సంధివిగ్రహయానాసనసంశ్రయద్వైధీభావంబు లనఁబడు ....................
........ ..................... థి యపకారంబు సేయుట విగ్రహంబు దండెత్తుపోవుట యానం బుపేక్షించుట యాసనంబు పరునిఁ గొలుచుట సంశ్రయణంబు .......... .................. బనంబడు నీనియందు. 652

నీతిసారముసీ. సన్నపువానికి సంధికార్యం బతి
బలునకు మర్యాద గలిగెనేని
విధియించుకొను .....................
.....................................
..................................జను టొప్పు
నుద్ధతి తనభూమి కొందదేని
సముఁ డైనవాని కాసనమైన నుచితంబు
తలఁచుకార్యము మీఁదఁ దగిలెనేని
ఆ. శక్తిహీనుండు...................................
.....................................................
.....................................................
ద్వైధ మయ్యిరువురకును మైత్రి యెసఁగదేని. 653

అష్టాదశవ్యసనములు

క. పది కామజంబు లెనిమిది
.......................................................
....................................
..................వలవఁ బాయంగవలయున్. 654

క. పరివాదాక్షాఖేటక
పరబాక్యత్రిక వధూకపానాష్టమద
స్ఫురణవృతార్థులు పృథ్వీ
శ్వర ..... ................ ............. (?) 655

క. ..........................
..............రవచనదూషణము లనం
గా నేఁ డతిశయదోషా
స్థానము లష్టాదశవ్యసనములలోనన్. 656