పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/183

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

సీ. సంతోష మొదవ వసంతకాలంబున
శుభవేళ శకునంబుఁ జూచి కదలి
పొలవరుల్ ముందటఁగెలఁకులఁబిఱుఁద రా
నియమించి సుసరంపు బయలుఁదెరువు
గైకొని రథములుఁ గరులు నశ్వంబులుఁ
దాను వ్రేఁకపుముట్లు తగినవారు
వడుముగాఁ జని పూరుపుడకలు నీళ్లును
గలమేలుచోటఁ గావలి యొనర్చి
ఆ. గొల్లెనలుసు దెరలు జల్లడ దట్లువా
నమ్ములు మఱి వలయునభిమతములు
బలిమి మిగులఁ గదిసి పదతుపై నరుగుట
యాన మనఁగఁ బరఁగు మానవేంద్ర. 648

సీ. బలు వగుదుర్గంబు పాటించికొని యాప్త
చరులచూపులఁ బరుసంబు చూచి
మతిమంతు లనఁదగుమంత్రివర్గముఁ బంచి
యధికులతో నెయ్య మందఁగూడి
తనయంతవానిని దళవాయిగాఁ జేసి
చతురంగబలముతో నతనిఁగూర్చి
పగవారిభూములపై దండు పంపుచు
భవ్యవస్తువులు గప్పములు గొనుచు
ఆ. నాత్మరక్ష మేర యన న్యాయవర్తులఁ
దనకు నెగ్గు సేయఁ దలఁచువారి
మద మడంచి యెందుఁ గదలక యుండుట
యాసనం బనంగ నతిశయిల్లు. 649

సీ. ఎల్లగుణంబుల నెక్కుడు నేర్పును
సాహసంబును లావుఁ జలము గలుగు
పగరాజు లిరువురు బలసమేతంబుగాఁ
గడిమిమైఁ బై నెత్తి విడియుటయును
గలఁగక తొలఁగక కార్యంబుతోడన
మదము బెరయ సేన కెదుర నడచి
(యొరు)భేదముగఁజేయ నొయ్య నవ్వలివాని
నొకరునితో నెయ్యమొనరఁగూడి
ఆ. యతఁడు దాను నున్నయతఁడు ద న్నేమఱి
యున్నచోటఁ బొడిచి యుక్కడంచి
సొమ్ముల నడరియును జూఱలు గొనుటయు
సంశ్రయంబు (నాఁగ జగతిఁ బరఁగు). 650

సీ. వైద్యులు వంటలవారు సావాసుల
దాసులు...................వాహనాధి
కారులు నంగరక్షకు లాదిగాఁ బరి
జనులకు వేర్వేఱ ధనము లొసఁగి
గరళాననాదుల.....................
............................................
........................................
............................................