పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. మును నొక్కొరునిం గుణయుతుఁ
డని వానిన పిదప నొప్పఁడని దూషింపన్
జనదు ప్రతిజ్ఞాభంగం
బునకు న్మదిలోన వెఱచుఁ బుణ్యాత్మునకున్. 252

ఆ. ఇచ్చ మెచ్చి మొదల నెంతయుఁ గొనయాడి
తివిరి పిదప వానిఁ దెగడఁగూడ
దట్టిచంద మైన నాతని విడనాడి
నను గృతఘ్నుఁ డందు రతఁడు గాఁడు. 253

నీతిసారమువ. ఇంక విషప్రయోగపరీక్షణంబునుఁ దన్మూలం బయిన యాత్మరక్షణ శయ్యాసనవిహార పరీక్షావిధానంబును నెట్టి దనిన. 254

క. పానాశనశయ్యాసన
యానాంబరభూషణాదు లగు వస్తువులం
దూనిన విషప్రయోగము
భూనాథుఁడు దెలియవలయు బుద్ధిప్రౌఢిన్. 255

గీ. విషహరోదకమజ్జనవిమలమూర్తి
యఖిలవిషహరమణిభూషితాంగుఁ డగుచు
హితభిషగ్వ్రతుఁడై సుపరీక్షితాన్న
పానములు గొనవలయు భూపాలకుండు. 256

కామందకము

విషపరీక్షాలక్షణము

క. పంచవిధాహారంబులు
వంచన లే కాప్తులయినవారికి మునుఁ బె
ట్టించి యది వారలకు జీ
ర్ణించినఁ గుడుచునది ధారుణీపతి పిదపన్. 257

పురుషార్థసారము


సీ. భుజగము విషమును బొడగాంచి గూయును
శుకభృంగరాజశారికలు వెఱచి
లలిణ జకోరముల కన్నులు విరాగము లగుఁ
గ్రౌంచంబు చాల మదించి తిరుగు
విషదర్శనంబుగా వెసఁ జచ్చుఁ గోకిల
గ్లాని జీవంజీవకమున కొదవు
వీనిముఖంబున వెసఁ బరీక్షితములై
తనరిన యన్నము ల్గొనఁగవలయు
ఆ. జనవిభుండు గడుఁ బృషన్మయూరావళి
తద్గృహంబునం దుదారలీల
విడువవలయుఁ బెంచి వెస దానిఁ బొడ
గన్నపాముఁ దనకుఁ దాన పఱచుఁ గాన. 258

కామందకము