పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/127

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. భూపతికి మిత్రవర్గము
ప్రా పైనం గాక భూమిభరణము దలమే
యోపునె ఫణిపతియును ధర
మోపునకుం గూర్మకుధరములు లేకున్నన్. 244

ఉ. ఆపద కడ్డమై నిలుచు నర్థసతీజనులందు శుద్ధ మౌఁ
గోపమునం బ్రసాదమునఁ గుందక యుబ్బక నిల్వనేర్చుఁ దా
నేపను లైన రాజునకు నీ డయి తీర్పఁగ నోపుఁ గావునన్
దేవ సుహృజ్జనంబు జలధిక్రమరాజ్యమునందు రాజుకున్. 245

ఉ. భూపతి కెల్లసంపదలఁ బొందెడుచోట నసహ్యభావమున్
జూపక కార్యభారమున స్రుక్కక విశ్రమవేళ యైన సే
వాపరుఁ డై మహాఘములు వచ్చుపనుల్ దొలగించి చెప్పిన
ట్లేపని యైనఁ జేయునతఁ డీప్సితదైవము గాక బంధుఁడే. 246

ఉ. వడ్డికి నీఁగొనంగదగదు వాదము సేయఁగలేదు వంచనన్
వె డ్డుచితంబు గాదు పరు వేఁడినయట్ల ధనంబు నెప్పుడున్
దొడ్డుగ నిమ్మనందగదు దోషము లెన్నుట నీతి గాదు వె
ల్లిడ్డనఁ గొండెముల్ వినుట లె గ్గగు మైత్రియ కోరెనేనియున్. 247

వ. అట్టియెడ. 248

క. సామంతుల కల్పాల్ప
గ్రామంబుల నిచ్చి పెద్దగ్రామంబులచే
భూమీశుఁడు చతురంగ
స్తోమము బండరువుఁ బ్రోవ దొరకొను శుభముల్. 249

నీతిసారము

అంగీకరించి విడుచుట

క. ఎట్టివిషవృక్షమును దాఁ
బెట్టినయది యగునే పిదపఁ బెఱుకఁ దలంపం
గట్టిఁడినరు నైనను చే
పట్టిన మఱి చెఱుపరాదు ప్రభువున కెందున్. 250

ఆ. ఒకనిఁ దొలుత మిగుల నున్నతి కెక్కించి
యతనిఁ బిదపఁ జెఱుచు టనుచితంబు
వీఁక నెట్టిపాటి విషవృక్ష మైనను
దానె పెట్టి తానె తగునె చెఱుప. 251