పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/116

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

బాంధవజనుల సంభ్రమచేష్టితంబులఁ
గామినీజనములఁ బ్రేమములను
దాసజనంబులఁ దగుప్రసాదంబుల
నితరుల దాక్షిణ్యచతురవృత్తి
గీ. నాత్మవశ్యులఁ గావించి యన్యకర్మ
నిందసేయక సత్కర్మనిష్ఠుఁ డగుచుఁ
జారుకారుణికత్వము సర్వలోక
మధురవాక్యము గలవాఁడు మనుజవిభుఁడు. 158

కామందకముక. గురులను గులవృద్ధుల భూ
సురుల ననాథులను బుధులఁ జుట్టంబుల నా
తురులను దీనులఁ గరుణా
పరుఁడై రక్షింపవలయుఁ బార్థివుఁ డర్థిన్. 159

పురుషార్థసారముక. కలిమియె చూపుచు నొరులకు
ఫలియింపని రాజసంబు పని యేమిటి కీ
యిల కేలబూచిరాజన
మలవడఁ గొఱమాలినట్ల యౌభళకందా. 160

మదీయముక. పుడమిపతు లర్థు లర్థం
బడిగిన నది నృపులు కయ్య మడిగినఁ గడుఁ గీ
డ్వడి భయభీతులు శరణం
బడిగిన నిచ్చుటయె ధర్మ మనిరి మునీంద్రుల్. 161

పురుషార్థసారముక. ఎంతెంత గలుగురాష్ట్రం
బంతంతియ రాడు పెద్ద యగుఁ గావున దే
శాంతరము లొత్తికొనుట ని
తాంతము ధర్మంబు గాదె ధరణీశులకున్. 162

నీతిసారముక. దురమున మలరక యునికియుఁ
బరఁగఁగ ధర్మమున బ్రజలఁ బాలించుటయున్
ధరణీసురశుశ్రూషయుఁ
బరమశ్రేయస్కరములు పార్థివుల కిలన్. 163

క. క్షితిపతిగేహ మభేద్యో
న్నతిమత్ప్రాకారయుతము నానాశస్త్రా
ద్యతకలశౌర్యోత్కరభట
తతియుతసతతాభిరక్షితము గావలయున్. 164

క. ఆకారేంగితవిదులును
లోకజ్ఞులును నవరసజ్ఞులును నవగతతం
త్రాకులు లగు ఫణిహారులు
వాకిట నుండంగవలయు వసుధేశునకున్. 165