పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/117

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. పిలువక నగరు సొరంగను
వలవదు నిచ్చలును వచ్చువారి సదాభ్య
స్తులనైన బిట్టు సొరనీ
వలవ దనవసరమునందు వాఁకిటికాఁపుల్. 166

పురుషార్థసారముక. కొలు వీఁదగువేళయె లో
నిలువందగు నవసరంబు నియమింపక రా
జిలు వెడలమి ప్రజ విన్నప
ములు లేకున్నను నశించిపోవును దానున్. 167

నీతిసారముక. వలయునమాత్యులు చుట్టం
బులు మూలబలంబు రాజపుత్త్రులు విద్వాం
సులు బలసియుండ నిచ్చలు
కొలువుండుదె లోకమెల్లఁ గొలువఁగ నిన్నున్. 168

సభాపర్వముక. కొలు విమ్ము మాపకడ యో
ధుల కెల్లను సంధ్యయొద్ద దూతలనుం జా
రుల సంభావింపుము రా
త్రులఁ గాంతాభోగతత్పరుఁడ వగుము నృపా. 169

ధృతరాష్ట్రనీతిగీ. వెనుకదెస నిల్చి కామినీవితతి గొల్వ
దక్షిణంబున సుకవివితాన మమర
వామదిశయందుఁ బొగడెడి వందిజనులు
నెదురు గాయకగేయంబు లింపుఁబెంప. 170

ముద్రామాత్యముక. పరిజనులు సుమతులైనను
ధరణీశుఁడు కుమతి యయ్యుఁ దాప యయిచనున్
బరిజనులు కుమతులైనను
ధరణీశుఁడు సుమతియైనఁ దా వెలయఁ డిలన్. 171

పంచతంత్రిక. క్షితిజనులకుఁ బరిజనులకు
సతతము ప్రెగ్గడనె చూపఁ జనదు ధరిత్రీ
పతి ప్రెగ్గడయై ప్రెగ్గడఁ
బ్రతిహస్తునిఁ జేయవలయు బద్దెనరేంద్రా. 172

క. ధనధాన్యవాహనములెడఁ
జన వీఁదగుఁగాని యెట్టిచనవరికైనన్
వనితలయెడ భూప్రజయెడఁ
జనవిచ్చుట బుద్ధిగాదు జనపాలునకున్. 173

క. నృపరాజ్యాంగములం దొక
విపరీతాంగంబ రాజ్యవిభవముఁ జెఱుచున్
నృపమంత్రులకును భేదము
చపలస్థితినొదవ సకలజగముం బొలియున్. 174

బద్దెననీతి