పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

లొప్ప నొప్పగు భూనాథుకొప్పితంబు
లక్ష్యమైయుండు లక్ష్మీకటాక్షములకు. 153

చ. పరిగతసర్వశాస్త్రుఁడయి భాసురశాస్త్రపథానుసారియై
యరయ వినీతిసమ్మతనిజాత్మకుఁడై గతదండనీతిమైఁ
బరఁగు నిజప్రజానియమబంధురుఁ డైన మహీశుసంపదల్
శరనిధిఁ బొందు పెన్నదులచాడ్పునఁ గ్రమ్మఱనేర వెన్నఁడున్. 154

సీ. వాగ్మి ప్రగల్భుఁ డవంచితస్మృతియు
నుదగ్రుండు నుగ్రబలాధికుండు
దండనయక్రియాదక్షుండు కృతవిద్యుఁ
డధికనృవర్గుండు నమితబుద్ధి
ఆహితాభియోగప్రహసనుండు
సర్వదుష్టప్రతీకారవిచక్షణుండు
శత్రురంధ్రానువీక్షణకళానిపుణుండు
సంధివిగ్రహతత్త్వసారవేది
గీ. గూఢమంత్రప్రచారుండు రూఢదేశ
కాలభేదకుఁ డర్థసంగ్రహవిదుండు
నుచితపాత్రజ్ఞుఁడును వినియోగరతుఁడు
నైన భూపతి యాత్మగుణాకరుండు. 155

మ. భయలోభానృతమత్సరత్వములు కోపం బీర్ష్యయుం ద్రోహమ
ప్రియమున్ జాపలమున్ బరాపకృతి యుద్రేకంబున్ జాడ్య మా
స్థయుఁ బైశున్యములున్ దొఱంగి ప్రియవాక్సంపన్నుఁడై వృద్ధసే
వయునుం గల్గినవాఁడు దాను నరదేవప్రాప్తి కర్హుం డగున్. 156

సీ. విన నిచ్చగించుట వేడ్కతో వినుటయుఁ
బన్ను గా విన్నవి పట్టుటయును
దగఁ బట్టునని ధ్రువంబుగ నిల్చుటయు
నర్థసమితిసాధ్యాసాధనముల యెఱుక
అర్థవిజ్ఞానసమర్థమహాద్యోగ
రతియు నయుక్తవిరక్తియునుఁ
గార్యస్వరూపంబు కడఁకతోఁ గైకొంట
యివి బుద్ధిగుణములై యెందుఁ దనరు
ఆ. విహితకోపశౌర్యవీతజాడ్యము శీఘ్ర
కారితలు దలంపఁగా ధరిత్రి
నొప్పుగలిగినట్టి యుత్సాహ మీగుణా
యత్తుఁ డైనవాఁడె యవనివిభుఁడు. 157

సీ. గురువులఁ బ్రణమితవరభక్తియుక్తుల
సద్భావచేష్టల సజ్జనులను
సుకృతకర్మంబుల సురల భూసురులను
మృదులమనోవృత్తి మిత్రజనుల