పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. జనపతి యాత్మాయత్తుఁడు
నొనరఁ బరాయత్తపతియు నుభయాయత్తుం
డును గలరు వీరిలోపలఁ
దనరఁ బరాయత్తుఁ డధమతామసుఁ డరయన్. 146

ముద్రామాత్యముక. మనుజాధిపతియు మంత్రియుఁ
దనరఁగ రాష్ట్రంబు దుర్గధనబలమిత్రుల్
మునుకొను రాజ్యాంగంబులు
నొనరఁగఁ బటుసత్వబుద్ధియుక్తంబగుచున్. 147

కామందకముక. మతిశస్త్రము ప్రకృతులు మే
నతిశయధర్మంబు ప్రాణ మతిదృఢతరసం
కృతి జోడు చరులు కన్నులు
చతురుండగు దూత మోము జననాథునకున్. 148

క. స్వామియు మంత్రియు దుర్గ
స్తోమము రాష్ట్రంబు ధనము సుహృదులు బలమున్
గా మహి సప్తాంగంబులు
నేమఱక యొనర్పవలయు నిందుల రక్షల్. 149

శా. ఉత్సాహప్రభుమంత్రశక్తుల నజేయుండై పరిక్షీణసం
ధత్సావ్యగ్రుఁడు గాక విగ్రహముచో దేశంబు గాలంబు సం
పత్సామగ్ర్యముఁ జూచి కార్యము దెసన్ బ్రారంభియై భూప్రజన్
వాత్సుల్యార్ద్రమనస్కుఁ డైన పతి శశ్వచ్ఛ్రీసమేతుం డగున్. 150

నీతిభూషణముక. గతదోషుఁడు గుణవంతుఁడు
కృతవిద్యుఁడు శక్తియుతుఁడు గీర్వాణసమో
న్తచరితుఁ డాత్మరక్షా
రతుఁడగు పతి యనుభవించు రాజ్యసుఖంబుల్. 151

పురుషార్థసారముసీ. శస్త్రాదిగతియుద్ధసముదితప్రజ్ఞయు
ఘనధృతిదాక్ష్యప్రగల్భతలును
దారుణయుక్తి యుత్సాహంబు నూర్జిత
దార్ఢ్యమానక్లేశధైర్యమహిమ
సుభగప్రభావంబు శుచితయు మైత్రియుఁ
ద్యాగసత్యములుఁ గృతజ్ఞతయును
నున్నతవంశంబు నుచితశీలతయును
దమమును శమమును ధర్మరతియు
గీ. దయయు సత్యార్జవములు మార్దవము ననఁగ
నాదిగాఁ గల పరమకల్యాణగుణము