పుట:Sakalaneetisammatamu.pdf/113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క. మండలమున నాలుకచవు
లొండొకభోగంబు లెఱుఁగ కొగిఁ జట్మరులై
యుండెడి కలుభృత్యులఁ బతి
భండాగారంబు గాఁపు పంపఁగవలయున్. 138

క. భాతిగ నిస్పృహులైన కి
రాతులు గొల్లలును భోగరతి లేక ధృతిం
గాతురు పెఱవారలు దా
వేతురు విత్తాపహరము వెలయఁగ మదిలోన్. 139

పంచతంత్రిక. భూరమణుఁడు పే దైనను
ధారుణి నెచ్చోటఁ దగదు ద్రవ్యము వెదకన్
వారాశి వట్టిపోయిన
నీ రొండొక దెస ఘటింప నేరఁగనగునే. 140

నీతిభూషణము

రాజనీతి

క. ద్రోహుల దండించి బృహ
గ్బాహార్గళశక్తి రిపుల భంజించియు ను
త్సాహముతోఁ బ్రజఁ గావఁగ
దోహలమతి నజుఁడు భూపతిల నిర్మించెన్. 141

క. వనజజుఁ డింద్రానిలయమ
ధనదార్క శశాంకవరుణదహనాంశంబుల్
గొని నిర్మించుట భూపతి
జనపతి శాసించు దివ్యసామర్థ్యమునన్. 142

చ. జనపతి వేగుజామున లసన్మతి మేల్కని శుద్ధగాత్రుఁడై
యొనరఁగ సంధ్యయున్ జపము హోమము బ్రాహ్మణపూజయుం గ్రమం
బున నొనరించి భూప్రజలఁ బొల్పుగ నారసి వీడుకొల్పి నె
మ్నమునఁ జేయఁగావలయు మంత్రివిచార మమాత్యయుక్తుఁ డై. 143

చ. సకలజనానురంజనము సత్యము శౌచము మంత్రగోపనం
బకృపణవృత్తి దక్షత ధనార్జితశీలత భోగ మీగి నా
స్తికఖలసంగవర్ణనము శిష్టవిధేయత దుష్టనిగ్రహం
బకుటిలభావ మింద్రియజయంబు గుణంబులు భూమిభర్తకున్. 144

మ. అతినాస్తిక్య మతిప్రసాద మనృతం బాలస్యమున్ దీర్ఘసూ
త్రత హృత్క్రోధము దీర్ఘచింత విషయాక్రాంతం బమంత్రం బని
శ్చితకార్యార్థ మనర్థచింత హతదాక్షిణ్యం బనల్పక్రియా
వ్రత మస్థైర్యము నాఁ జతుర్దశకముల్ వాగ్దోషముల్ వర్జ్యముల్. 145

పురుషార్థసారము