పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

(1)

A దిలి) t! ఖ డం ఆం* *ట* ( స), *తోంది. బీచ్యుఁ, డొక్టరీ లేదు. జొన్న ex, చోప్ళు , సజ్జ, గల ఓ పోవచ? • 'టీవో, ఆవి ఉద్భవించ లేదో, ఆ 5 $x * ... , మే : డు #గూ ? ఇ ంది ! తంజావా! ఎంత సంది #లు'; 4వతీ పుబ ఆహ్లాబి ... K F; తీర్చడానికి, బిఎ లేవనీ, తల్లడిల్లీ పోతు 1్న గో, కుళ్ళి పో !K, ఆ నౌవా ? సో, తీరడా... ! - గ, సొat': TX, ' గా. కు, దే: 5 <t': 1, పింకి గ్లోడి . ! - 047 ఒగ్గ కొట్టుక' ఈ వ్యూ సౌl-చ్చీ - పా., ఊడి 4.3 14 GT క్షీణ్యం కో శ్రీ! 4:2:12, 1్మం వ్య క్కb s", SP / ణ: ఆ ఏటి రించ డి.. ! 7 ; F నో; తిందా' 1 నా తనొ # = ! ఆప్ప స్వామి) * ఖాళీ! ... పోట్లు 2) గరుకు చ 5 cr , wశ్చలస్వామి స్నే.. క్ష్యం 75 సోగగా, చుట్టాలు చ *e, 19లు ఒకేచోగ$ 1, మొటసుట మీ నో టు కేసకో ! రండి బాబూ, భౌ భౌ వి సోకు ఔ:11 ఏ; ht ! ఇఁ నేX* న్నీ ఆపగా, సోడిసామాస లం' 1, (r N! ** దీని ఖా టి, ఈ 7 " చెపRA Rడున పెట్టి, : 46వ గగని ఊహ" గ స • • ) గీ', జ 19 * * *(టూ దొcfస జొన్నల, కోళ్ళు , X« tv, సజ', వకి గీ / పట్టుకు 6 చ్చొడా ఆభి. ఏ ! రు 'సు, శీఓ, చ • :) ఆ ఏర్యా దు " " " ఎస్ చూశారా ఆందోగో #R'! జ్వరి విజయనగto *త్తరాలు రాకడనతో చర విన * నీతు ఆళ్ల సుదీరిన ఓ సంఘం గా కూడ మంది, సభ్యురాండన చెన్న