పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

70 రాగ మాలిక " Hy పోరు " లు ఈ నగళం దివాలా తీసి వాళ్ల ఇంట్లో దొCYH90 వడ్డ పే ఉండి ఉందోవా *#, # # దాణా శాకా! ఆన్నీ చూసిన ఆ స్పీ స్వామి తన పెద్ద గోదీలు Ka) పలాగి ఊరేశాడు గుండిగల్లో ఉ: ట»» 1 2 డు ఆండీల్లో కూ• న •7:5డు. పొజిల్లా దళలూ, బాల్లో ఫు. సులూ వుడి కడు బీదా మేకాగు సోచా హ#) మే కాదా అండా, ఆ గో స్థలానికీ, కొద్ది నౌరికీ గో నాటకీ, ముసిల్ పోరికీ 11 - బిడ్డకి కీ 1 శ్రీ, 13డవారికీ, మగ బికీ, అష్టాదశీ వర్ణాటకీ ఆన్న 'మో రా చందా ? అని పచ్చిన వారందరికీ, నీళ్లు బడి నా మొహమాటం పడి గా ఆడాదికి జాన్నీ ధా - క వం' ' ' ' 1"} దాట్లో పెట్టాడ-డీ , తోనా, 27; 7 డేట, గాన శాE+ 'కామమ్మ ఆసr'సాని కూతు' ఆం “'బరీ, ఆసు లోటపోగు పెద్దిర్థం అవడం చేత ఊళ్ళో ఐంకుల్ని పెట్టి చెప్పిండు చదువు. (XFజు (గర పంపించాడు "ఒద్ధి చగలకు 45 చాగ డేకి కి ళ్ళతో చూసిన ఫK Y3 ఉప్పకుండా హృదయగా ఉం. గు• {3 ఫ ఫ్వు పటాలల్లా ఈస్ని చేవు తో విన్న పొకం, బుద్ది గతం: నవ్వితే నవ" "ఔ" ఒకుని వి; సవకుసుమాలు వర్ణాలు కురు సవి, తన తీయని ! "తంతో పోబపొడిగా, గోవులకి & Pఫు, ఆవు చూడలు మొదలవు. ఆగం ఆడశాయి, పొగు"నృత్యం 1 :), నీ » నిలిచి బొమ్మలవుతవి ఆకాశంలో మబ్పుడే ఆబకిస్తాగhూ! ఈ గా !! జమ్మా! ఆ అటve'బొప్మా తుపాని సంగతి విన * ఓ కాలేడీ సు )చి, అన్న ఫూరలా వచ్చి పడింది. చిన్న కథ- "మమ్మా, *డు Fమేశ్వ", స్నేహిణిం రాండకు రాముడు, చులగు కామం! ఆదోననా!