పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

మంది, సభలం చే ఈ మంది, చండాలు వనతాలు చేయనుందీ, తండీ శింజాన అందా! జనాభా ఎక్కువ, ధనాలా తక్కువ, తీవడానికి కడుపుల సంఖ్య ఎక్కు వ. తేవడానికి } 0జల క . ; చచ్చిపోళ్ళు చచ్చా' భగవంతుని ఇష్టంలేక చంపగ హోరెనడా ? పోవగలిగిన వారివగు నీ అమ్మలక్క అందరూ వేంజులాడారు, ఓ జనులారా రండోనా, తిందా ! తన ఒంటిన్ము సగలం రేగడు వేల రూపాయలు పచ్చివి, అవన్నీ ఉండి ఇచ్చింది మేశ్వరీ దేవీ ఉందా M. ఈంగా ! ఈఓ, ఆయ్యా ఇవి ఆమ్మీ వజకు పెట్టూ, తిండి లేక పోడుగం న్నారు బీద రి లకు విత్త నాకు గింజల లేవు కూలికి సత్తువ లేదు, tఏ #ళ మో కోయి ఏ దేవ తీ: బోతే నడచి పోలేరయ్యా గడిచి పోలేడు. " 46 మే 19. ఆ చి!్న క ందులకు పా లేక ్కడు 1్న బక్కడున్నో" కళ్ళు దించుకు పోవు కేలులట పోరంక తలి పిలలలీ దైవమే ఈ క్నాడ * * ఉయ్యా నన్కు విజ కరునగరం పోనీ, ఏసుపు కుందో, »» 11 గండి ఆ అమ్మాయి T షేక్వరీ దేవీ తండో ! try