పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

గాలి వాన [ పాట క థ! గాలి'పొన వచ్చీ పంటల్ని గటమిన ఆక్కేస్తే, ఇళ్ళుకుళ్లిపో100 ఇళ్ళు తొకొండు లె ఏళ్ళూ ఊళ్ళూ ఏక మైపో,01, సెలమాళ్ళు మహానదులై #°ండ పోగులు గోదావరీనదు లే, మేఘాలే భూమికి దిగివచ్ని పంచమి సమాదాలన్నీ ఎత్తి వచ్చీ, నా "లెత్త, పగివత్తి . ఆవ న్నీ జరుగనూ హకుకు పోయి వళ 13 Yచ్ముడు ' Wడపంపే స్నే, కాలగదుడు గగులు వేస్తే ఏలు, రదుడు నీ 700 ఉడితే, నీ Yచుకు పడింది తుపాను 4 th ( జిల్లా ఈ ముపోక 150 ను', శ్రీ కాగువలై "గుం, 'గా”గనం: భౌగి44ప్ప స్వామీ20ల్లు, ఆలపాసు ఆరి తేరిఁ గైకు ఉన్న మాట నిలబెట్టు " నే గొట్టి. ఆ లడా ?"వు. సీస, న గుణాల *కు కంగా! గడగ 1- 19 Trek పేజి: ఆళ "స్వామికి కళ్ళకి పక్యం F1్య యి, పడిపో 200 న పుటలూ, # ,పోయిన లూ, టాపోయిన గోడలు, కొట్టుకుపో 1!' ఊళ్లు, గోలగ్న గోళా శఁ దోడా తానే ఉందా. | ఇళ్లు లేవు కాకిళ్లు లేవు. గృహా పడిపోతే “హా వదిలేసిన గ్లు వరగట్లే' ట్టుకుపోయికారు, ఇసవరదా | ఉన్న సగుటకట ఎండి