పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ఆ గ మ లీ కే మీరి, మారే పిండు. వాళ్ళతో బోండా కౌళ్ళి సోxr: P. ఒంటిగా పొA లో #ని సో నానిలా ఊ స్సగఁటూ 28శ సCE ఉశ్నాడు వి శ్వేశ్వరుడు, ఆతి జీ3 జూ నున్నే ఉం, రwరవరి జలగుర కో ఊగe పడ క డ గగో ఇక..భీభగh. | జగానో ఇ.వోచి 14) ఈగంభీం డగు , ఊ్యలకు ఉరైయే PX ;" మూ డెన శ్రీ యొక్క చిశుసు. ఇక మా శీతగిన సర్వ షా హా, పగమ పే 1నుమూరి ! *వ ఫీగా సేవ ఈ ఏడు:చం లో ఒక్కొక్క వీప గt +:* ఒక - దివ్యంగా జాన్నీ జహీర H్వరూప చుస సెరచుకుంటూ, "{"4:"తో పన, గాంధీ ఆపీసొ "సును ఆక్వేసేన న్నాడు. ఆ శభా “' ? ' . ఈ 14 డే ' 1 చ" " మత్యధ" ము, 'జు చీ°o 2018 " వేగy - బి-1 పొగ గి నీలా, నగలడు. a 2 ఫో ', 'శ రా ! ఆrt వN Hస్ పోజు ఇతర ఒఇటీw జు; 'కానికి ఈ జదు is" వున్న ఎత్తు గోశ (: నిది కూ*ని "శేశ్వడు సీ-3, షరి !! * '0 చుకుంటూ ప్రక్ష! | 'కోహ :', ఈ రెండు సే/ ఎ ఫ్గ శనడ * *):) చిం చుడు(1• • గజ్. షెస్ స్వ - «క ఓ కు

  1. r & ", కాంతులూ సుధ్య కొఁ డు', 5 : శ్రవ5*తూ వు వి. | vటున ద 'C't Hy/. రెండు చే/ A Fat FAని మేకను చ, '}} ఈన్న వీ. జునుడు గుం డె?"ntr నీవ. AT 1 |ు దీ! 1 / 11

| 4K -గు, *ను /><న్ని పిగt ? ను , ఇ7; ఇంగ్ల "గు కాళ్ళ *Y పోయాను. 'రెడు నె?Vevo వెకి హానీ నా వ్యా "న్నీ బట్టి మన . . . ! మన ... నీవనికి వస్తుందట ! | ..ఓహో మీకి! నీ 4 / పీ"" కు వీ 'సిట్లా ఈ గు:10. వీ!»» వన్నెల పే..గు దీప్తి దా!్చన". ఆ సులో ఆందూ పానకు జేర నF.