పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

58 n . మాగు వ్యుతూ ..ఆలాగే కండి roచే చేప్చండి మా 'ృక జత ఆంగE°0:{" అన్న ది. వళి" దగ్గరికి వాళ్ళ తీసుకు కొన్ని ని గూర్చి విశ్వేల్లాగ రావు చక్క. నీ భాషr At భీ- మన భావంతో 4:/v9 T F ** F" వాక్యాలలో భాగీశ్రీ 1 1్న లక్న "45 vగిల నీ కాళ్ళా ఈ జన పడు జాతీయ •నికి ఈశాన్య • ••కీ ఈ0 తేడాలు ఆగ to * thభ్యసించారు. 4.ఇక్కడినుల నీ మీరు ఎక్కడికి కొడx)} 4 (927లోగడ ను. టే... 'TVofసంగ ని ఆ మn t* ది హేనేం gree X న్నా సం. పోరాEళ్ళి ఆజం 0, ఎ , ఎrఓne, KR గే చూసు, ఆక్కడ నుంచి తీన్నే గా ఆ నెం 1% f"cడ, ఓరింగ్ చూసి ఇక్కడికి వv" పు. హిందూ దేశ ను యావత్తూ చూడాలని సంకి * * : * | వి శ్వే- * "బు గే ఇక డి 50%, గూను రావణ, కాగావగొండ సr'ను ఆడినుంచి, హపి, బిజాపూ%), డామీ, హుకా? గత • నీ నీచు; 'పిండ, mడి 64, 1.2 11. వెనుక వాళ్ళండి, మెనూ గల హ£:ు చేW.X, ఈ ' '; } XQ TA : లించవ చ్చు. ** ను లేపోడి వయసు మీ** పస్తాx, మా! 'n' శకం ఆ క్షేణ లేకి పోతే | వాళ్ళతో 2-తూరుదాకా ఊలు సాగించాడు. విశ్వేశ్వరావు ఎక్కడో | డిగి వున్న ఆ నీలోని నుర్యాపిం* + {'కి వచ్చి.. ఎలాగ ?గు విశ్వేశ్వర రావు కూ.. జహీరస, జతీ నాల, కళ 1, పాహి క్యమూ, మొ ద అయిన విషయాల్ని గుర్తించి, వారాలు జరుగుతూ వుండేవి విశ్వర రార