పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము డోపతి విగరీకరూప తాగేది. ఆడు మేరీ 13వం చూచి భగించ లేకపోయే డు. ఆ# ? అని కత్య పూ గోన గాలి వాన గింది. మి (:గబోయే Yచ్చ పొస వెంబడించిన వాళ్ళతో కూడా, ఆరేడు వయుగోలు చేని వాడు వాసననీ శ రకుతనమా, విజ్ఞానమూ ఆశల వెలుగు నీడలు +(న్యూ, పోలీ వాదన : సయంలో అవి ద్వేషం, ఈడు జిత్తు కుని ఉబు కేతు గుని, భగవరు, తొక్కుతూ, బీహి0చినది. ఆ} * పి లో వేడి నీ ఊట క సం ఆ0 డే టు గబక్కువ వస్తూ వుండేది. జకవకున్న “పొరజ్ఞ ఆ పొగని స్త్రీలనం ఆళ్ళగ్యంలో నుం చి హా అనీవి గ్వే దానికి వాళ్ల కొందరు ఒణికిపొయ్యారు. జాతి భారతీ 1 రవకడు ఇలగే ఆంగ్లే కలువ గ్వేషిస్తున్నాడా* | నెల్లీ కూ'రెడీ.తో అనేక సార్లు ఎంగికీ నాకు నుణ్ణి కూడా శిశ్వకోడం" అని కోపంతో బాధించింది. మే తప్ప రిక్కి ని వాళ్ళు జమె " "; బాల చర చా36. కానీ మా ఓ చిగ వ్వు సేపు. | £ T F * ! . పొలం పేచీ ఈళ్ళ ఒక దీక ఆnA TH్య **n చీ ఆనించింది. రెండు Hస గ్కు పొగ, తో ఆ భావమా స్య సైనో * t s" ? *° భగవంతుని వెళ్ళించు X ** * * విష యం , Ipవత్తూ గాంధీతిపోశ్ము పకు పోనుకు వాన, ఆ 1న జవాబు * ' శ్రీ "<" గూగ ( 7* ఈ బాలకుడు మళ్నీ చంపుతాడా ! చం: నీ! ఈలాటి పొళ్ళ కాక మనం ఆ హుతి కావడం, ఎం8 వి£ఆ పైన జీవి) పైవ దోశ వ. మనో బలిగొ0 ఈ క్రమాన్ని ఆకట్టదా ?w ఆని ఆT మూతి లే ష చూపుతో చిన్యస కృప వేసి వులతో పలికింది. వెంట ఓ మేకి ఆ మెనే గాఢంగా కౌగేశ్: చును ఏడి.