పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

5} ద్వేషము | sri 7 చిగ స్వ _: ఏమయ్యా! క మీంచు. ఇది ఈడు డేe to Fr! ఆని జోగ్ళు తోడుగవచాం. #డు జీవాల చెం ఆ తేమాతం, ఇ* కవిత, మైన శిల్ప తేవాలని ! హోరు, నిడిది రావల 11. ఈ కొr"కి మే నుం కొత్త "ళ్ళ నవమంచే జుం చేసుకోవడానికని వ" నా గు? - ష స సూక్తి గా పూ జం'53 15 పున మీ సన్నీ తన #r * గుళు దా! ను, మీ?? 1్మ అయినదాకా పైనే తిరీగిన స్థాన* జని చిరుసఫ్వ సఫ్వు న బ ర వన్మందితోసు గండని సైగ జేసి, పొళ్ళతో పైపోయింది ఖస్ ఖస్సని బుసలు కొట్టక మాడిన "శ్వశ్వగలవు ని భారతి పొంచి, ఈ సదే జ.గు మో ఆ వజ్-1 మో విగ్ల యించుకో లే పో కు. ఆంశాలు ఫణికి పుచ్చుకొన్న ఆ శ్వేA బాలీf చి.7 నవ్వునవ్వుగత వై పున వారచూపులు పరిపజేసి నొట్ల పో?vంది. ఎంఈ ఆంటరి గా వున్నది, కాజతుల్లా' ఆ0% మైన వాళ్ళు. *.* * * * ' పeed భాగf w-నీవఁca బోపంచంలోని ఆర్కేనే శ్రీ." Acc3:0న కాళ్ళ Ft * ఒక వేళ బాహ్యసౌJY"్యంలో* కొందరు """ sr గుల క్రీ." హెండవ కావణులతో ఏమాన మైనా హెచ్చ CA జంగ్ కౌce"xce వాళ్ళు ఎటల్లపోగలగ? కాని ఆఆమ్మాయి ఏవో శిల్పసౌందS ను షేక్ గించుక్నొది. | wయి సో కీళ్ళvగితి? ఏ శ్వేశ్వర గోవు గబ గబ రెడగల్లో వీరే #E } ఫున్న కాలంలోని శిల్ప? చూస్తూ వున్న ఆ యువ శ్రీమండలి దగ్గ కు పోయి వాళ్ళగడచి, 41వసం మీరు ఏంచా, ఈ శీలాలను గు*:చి, సేనం చ్పేడానికి మీ ఆనంట్లు (Mస్తే, మీ నన్ను క ం ది టు ఎంచు goఓను" అని పలికి రాడు.