పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/59

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

5) వారం + ఆడినుంచి లేచి, సారుపడిపోయిన ఆ రంగమంటపం లోకి వెళ్ళా. W్కడ ఒf 'భం* చెక్కిన ఉష్య సాటరాజమూర్తి కొXవనీ కెరుగుగుండా, కగ్పిగా ఉబొమ్మా యొక ) చతికూర చీప్న చిఠలేఖ దుస్తంలో వారినుకొంటూ ఆ యవడు వాళ్ళను గళ్ళీ వ్యక మయ్యాడు. ఆ ?* హయొక్క ఆగళ సో 25 ర్యాగికి ఆకజ హాని E. ఈ ఏడో పగతుడు 'తి వాళ్లకు గోచరించింది, ఆ వ్యంలో ఉండే ఇచి, భావం ఎన) ఉమకు చెప్పగలరు? ఓ!! #mగు 80 వ పలు ఇళ్ళ నీళ్ళబంగా ఈ ఒs - చూస్తూ నిలబడ్డారు. వీరి మంచీ పడి సగా, ఆ పి . * vజోళ్ళుటకు)టక్కన చళ్పు డు గోన కొఁటూ, వివి వి హాx. ర్యాగి బంధము 9వ శిల్ప శు, నందీ, ఏ ఇగులనూ, తీకీగా చేరిపోయి 'నా. | ఆనిన్న ఏ గొ' శుకలతో శీలాన్ని గురించి వ్యాఖ్యానిం పొడి చడం మెలు "సె%, చువ్వవని శ్వేశ్వర రావు గౌడు. "ఈనిక గ్ళు నిన్ళు to-hం రాలును: సి. | .. హిందువుల సn1 1 1 1 ) Ky్న కూడా కూరు. ఈన ** సౌంద" లే *t నంగ నాచి కాశీ జోగ్ళు తోడు!_P 10! గు శి శబ్దాలు మా మోగిని ఈ దీవానిఁ'స ఉభనీతి 0 "రే, ఈ, 12% •Pృశ్య నూరి, సన్నిధౌ * * * * * 8 !! ఆ క్విశీ నుస్న ఓ శునః మ్యువి దృశ్యి నా మిడ ది * ఆ వ్నా లేడి. మీ ఆయెన్లు తుడచాకింగ ఏంటే నా u0వూకూ భాగ తీయసాగాలు చిన్మెఓ గోల - రక్తాలు -చి 147 వుండగా సలిపి మళీపీ తోx v. 1లో? జ గప్పిడి చూపిస్తూ .... మీ ఆఖరి దీలు వచ్చాయి, ఏ ఫ • శ్రీ నారాం, కాళ్ళ IN IT• ఇంగ్లీ సఖ గాళ్ళకు 14) మొగుళ్ళు, కొట్ల, ముస్సోల్ ' , కాళ్ళు : డు 3) జిల్ల గా, ఆంగ్ల జాతి, ఈ శబ్దాల సాక్షపు గుట్టల్లో ఈడి ఫ్న సపోరేం .. .. .. t