పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ద్వేషము wరులు దిగడంతో 1, అందరికన్న చందు గా, పరుగెత్తుకు వెళ్ళి అని ఆడంగిట్లో వంతెన =&03, acహ్వ రం దాటి » °, మాండవం గింది మేకింపిల్, ఆ వండfo సందర, శిల్పసి భవం ఓ స్తంభాలు, ఆ స్తం"లకు శిఖస్వరూపాలు *, wట్యం చేసే నల్ల రాతి శిల్పకన్యక అం:+ శిల్పనుంరుల నాట్య భఁ 'మరేఖా విలాలను చూసి ని గట్టు రాలయి పోయింది. మేరి. అశ్పి రాల అందలో ఒక మనోహరాఁగి, తవ అందంతో 15. గుండెను చిదిమి పెడేసింది. ఈ దేశకుతో ఆలాగే చూగగా ఆమె నీట బడి వుంది." కవ విన కాలేదో చపు 30: టు కాంచి, చటుక్కున నక్కు తిరి గింది. మేక పాలు కక్కే చూపుల రెగవాల్చకుండా, త న * * చూస్తున్న ఒక యువకుడు చీర బిగిసి ఎల్చీవాడు ఆగ కు 14 ఇక్కడx దా కరీం మేమిటి? # తేజ» బోయి మేస్ ఒrఒక మాటాడలేక పోయింది,

      • సం* పిక్స్ చేస్తూ ఎక్కడో మూల దా?నీవున్ని ఈ * స క ళ కూడా, 5 మి' చే 8 డానికి వచ్చిన 'శాల రాక్షసి లాగు లో నే

hు భీం చేతి కుం చుసి పోయింది. అది కౌన ఆమె పడి వులం ఆచతంగా వి.కి పడిపోయాయి, | | నీ దేశంపోయి ము ** 16వస్వం చే జుడా ఓ యో ! పిశాచగిలాగ ఇడి కుంకుపచ్చావు !» బుర బిగుసుకుపోయి ' ఓ8 రాయి పడి శీలావిగహంలా ఆ00పోయింది, ఇంతట్లో తనజట్టు వాళ్ళంతా జడికి వచ్చాగు. వాళ్ళం: న్నీ చూస్తూ అసహ్యం చేత కనెx బొమల గడుచుకుపోగా, పై పెదవి పైకి తగి పోగా, ఆ యువకుడు బసవిసనడిని చ పోయాడు.