పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మ లీ కి 4) వూగు తల్లి వాస్, మేరీని చూచి, ఆ ఆలూ ఏమిటి నీతో ఇంగ్లీషుతో మాట్లాడ లేపి క్నాడని భక్న చేసింది" ఎక్కడో నీలాకోళంలోనుంచి ఊడి పడిన ఏడు పడెబ్బ తిన్న దానిలా చైతన్యం తప్పి ఉన్న గురీ భూ రి మాటలను వినిపించుకో* లేదు... మేడ్ నొయ! ఏమి ఓ అలా చూస్తు "్న పు. పాప ను చూసి భయపడే పొగ్యు నీలా! 6. కుక్కేమని జియ్యంలా మాటే మై ఆ క గాడి పై నా అన్నా డా నిన్న ! పొడికూళీలు. మాకర్రస్ చేంకో దంగే నే వినిపించాయి. ఆ మే.దీని వీపుకూ పెళ్లి పలక రించింది మాగ్గ రిట్ మూలమూలలకు చెదిరిపోయిన భీగ్యక కీస్ సిన్మదిగా దే” గీసి"ని, గుఁ జిల్లా పరీల చర్చని మేక వెలవెలబోయే దిగు: ఫ్వు పశ్యింది. | 4,ఆఁ! ఆ! ఏమిటీ అన్నాను మో! జబ్బే! ఏమీ లేదు! ఆ కప - డు ఏమున్నా లో ఒక వినదగ లేను. ఈ ఉదయపు చీకి చీక + ఎ' రూ 'లేరు* దా అని "నవ స్తే ఆ అబ్బాయి !న ఇడ్లం చేరీ భ షణ, wq జేw ఇంట్లో హెలెన్ , ఆ ఆచ్మూ .. ఏమి అందగా వులదే ఈ గుడి ! ఏమి అంతం చేశాడు వంగుల్నీ, పతి స్త భం పై 8: కన్న 1ళం, ధారపోనీ నాట్యం చేసే ఈ స్త్రీ," విగ్రహాలను చిక్కిన వాడు ఎంకట సుహాశిల్పక దా ! అవి ఆన్నది. మ_1494లో చెr జ రొటీని క్రించి పోతపో* *** "నిల్లీ:__ఇవి రాతిబొర్మలా కానరా—r Wపం ఆ00 కి న బగబి ఇవము కగించి తయారు చేసిన బొప్మాలు !" పురి దేహdex, ఆ శకఁ సౌమవం, ఆ విచిక) భం}s, # రాతీతనంలోని నలు ఫున మరిపింపజేస్తున్న విదా! రక్తం పోటెత్తుకువ శూ,