పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మాలిక వ్యతిరేకం సంధివించిందనే భావమీ నీ, భారతీయుల యెడ ఆమెక్న స్న భావానికి ఈ షణ్మా మై జంకు లంగ లేక, | భరత దేశపు ఉకంలోని నీలిమ కలెపీలప్ లజులి) శిక న్న ఎవ కాంతివంత మైండట; భరత దేశంలోని వధీన పోల నీరు గ్రీకు దేవతల ,జంబో సి' (ఆనకట, భరత డీశ 5లోని పువ్వు - 1 వాన 'గ ధానంలో కూడా దర్శనమవుతుందో లేదో అని ఆమె Y ను సనం, రెండు చేతులు జోడించి, ఆమె జోహగు విశ్వడం నేర్చుకుంది. సుజలాం, సుఫలాం, మలయజ శీతలార, అని పాడుతూ ఫులక రింకి పోయేది. 4.శ్రీ సెట్టి మెక్డొనాల్గు" గొంతుకు పన్నెలు దిద్దే గొ 0 గ క తో «పై ప్లవజనతో» ఆ0 పొడ“టూ yళ్లు ఆరము •A చేసుకోని షr! పొయ్యేది. ఆంగ్ల ట్రందరూ, మా బెన్ను లయం చే సి కాని, ఇగ్లుకు మోరాం లేద ఆమె నిశ్చితాభిమా. t 58 ఉదయసంధ్యా వ్యవస్థకు ప్రయివ వచ్వేరు పంకిణీ వాలం, రామప్ప చె*వు చీర కెరటాలలో లీ విట * యివ'. లూకోసం, బొగేట్ విల్లా, పూజ యొక్క కుంకుమగ్లం, అగిక టి వరక9 గంగిళ గీ4 కారపొ ను, ఉపన్యంధర్వ మొ 1స్తున్న ది *5 fontబినీ యొక్క ఆశ్య కనూపోనుంచి ఈదృశ్యా! నాభిలాషుయిన దివ్యుల ఆనిమీషులై పొడి చూపుతు న్నారు. ఆంగహార వివి?క రజో ఓ పైన ఆభినంలాస్యయు క్షమై అప్సరసలు మరచునటు కు హంగు చేషు W్నరు. రామప్ప దేవాలయంలో పొత్యశకు పోవుున్న ఈ దివ్య లీలనంతో, దర్శించ డానికి *ణాభిలాషలై, నర్గ ట్టు సళ్లీ వాన్' వారో తెల్ల వాక fట్లకే ఆ దేవాలయాని వేంచేri