పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

36 రాగి మాలిక ఎడంచే.16 ఏడిది. ఆ పిల్ల గోవికి కొ? ని 4డి చేత *ళ్లతో వూగwడు. నీకూ తీగ లేరు కూ 7 కారులేత ఏటీఓడు ఇలుడ7 గదరా !! ఆ పాట జన్ళు మసn, నిర్మలంగా వహించి సే. 4 నారు పెళ్ళి *గం చేస్తూ ముష్టి నాడి వే, మన.. ఇళ్లగం ఎటకు 'కెళ్ళి చేrూడదు? » ఆ ఆమ్మాయి ఆలోచిగుళంట వుది. వేయి ఆలోళనలు పోయాయి. ఒళ్ళ • ణీకింది. ఆ *త్నంగా అతని ?ఢీగకు జరిగింది. వింహం తడిమింది, దే1 కడిమి::. ఆ మనుస్య ! వళ్ళు జలదరించింది. ఆ చింపిగడ్డ ఆహ్మాండ ఆస్పరలా తోచింది. దీని జీశం జ దశ 4 వ ది. ఒక గుడి మోకాంచీః, భక్తుడయ్యాడు. ఆ బాలిక షెట్టి గా తన గండి Yఔప కుంటామనుకున్నాడు. చూపుడే ఆ కళ్ళు చూసి భృగ్ళు నింఫు1 క్నాడు, ఆ ఔనీ ఆతిని శల విరింది. ! ఈ తుడిచింది. ఆసి గుణగణాలు ఏలా ఆర్టపోయ్యా కా !! 4.ఆ పిల్లవాడు *- 5 * *డు విశ్న తీ న్నాం ' పై 'చుకు H్న.” జుడు_తే స్ముడే, ఓపడే ఆవుడు. ఇక్క డ్రాగించి *మా పెంచుకుంటా. ” ఆ శిక్ష తాలే సాక్షి , ' 1 : కూల్ చే గోవరి మీరు పాక్షిగా, వాళ్ళిళ్లరూ ఆ గుభీ న హ nam rgv " భగ్యాగు ఒకళ్ళ Tిలీంతంలో ఒక రృ ! ససి పి . * th= 1 ఆ పిల్ల పోడు హృదయో ! నో * ఇస్తే” ఆ వ్యక క్నాడు.