పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ల చిగ న న పుకూరు ! ఈ గే 5 6 క హోది చెవు", 1550 యావత్తూ ఆ నున్ని * మై X పొat! సంపాడించే.': సవి. ఆ కొత్త హx & Tr శని పెట్టదీ. “ఒరే ఏవగా! ఆ పదీది " ఆ పిల్ల కాకి, జ ' ఓ ' కు ఓ* గేట్లు 11 వేరు అని కుడి చే 20 దrvు. పిల్లంగోవి చుడు.

  • ఆ గోడ మా: షి!

ఆ పి X '1'T)చి •, 1 మే 1: తీ:35.00 33. గు) P 1 Aది d? పోల్చ గు3 వ”లీ) చేస్తూ వుంది ఆ మనిషి పిల్లఁ గోగవి Avడు.

  • ఏర ి క ణ సీక,

భూలో భేది గుడి " ఆrd' పాకిచాడు. ఆ తే " చుక్క"్వని ఆ స్య అంతా ? మించుకుంది, ఆ పిల్ల వాడు సోని గ్లగ గా డీరి మొహం చూస్తూ సున్నాడు ఆ ఆరు వట చేస్తూ వుండి.

  • గోరి చిన్న వోడా, మా వాణా

Wr6 చిన్న వాగ" చీఓ పూర్తిగా తెలుహకువస్తూ వుగ్న ఏ, 1 F'లు మీ సంకుమిన్నకు మంటూ ఆకాశాన్ని అలంకరించాయి, 6.ఎందుకై నా ఫ్రుంచివావు బదికాలో | రామ గండీ...” ఆ బాలీf వంటపూ ర్తి ఉంది. నివ్వు" ఆ రేపింది. బిడ్ఛగాడు. ఆ మీడగ17'పోయి హచున్నాడు.