పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రాగి మాలి శ్రీ సహజ వంగీత రసోడీక0 కల యవజనలు, ఆతని టటం విని, ఆయన్ని గుగుతు * యంచుని , ఆ మోస్తరుగా వీ72 మేళవించి, ఇళ్ళ దగ్గిర సంగీతం నేర్చుకుంటూ ఉండే వారు. కిడికి ఒక d ళం మనిషి వచ్చి భయంకfor ఆరించే ఇంపుళ్ళతో, ఊగిపోతూ పాట విశేవాడు. ఆవి ఆకుపచ్చ • రుకు పంచెకూడా ఆ సంగీతం ఏ కేటపై క న వీడేది. ఓ . . ఒt fధ్యాకాలంలో వీణాధరం, పోయి నువు తపోట ఒvటి మోహన మైన శాశం కలిపి తీగెల పై మోగించినాడు. సభ్యు లందరూ పరవశులై పోయి ఇరు. చీ 1వ వ్వులో ఆ పొటvు ఆందరినీ చూచీ, పరాయి *0 జని షి పై చూపు విలీకి, ఓ గ రాజూ! నే పాడే ఈ నూర్నీ ఫణి లలో ఆ పలు గతి ఏమాఊం కలిగి సో, ఈ 1 కుడి చెయ్యి వేసి కాటేసి. సన్నె దహించ వలసింది అని ఆడి* నా సు. గుండె పగి, సొమునవ్వులో ఆ పరాయి దేశం మనీ షీ లేదు తల తిప్పాడు. ఒక్క ని మేషం నిస్మిల నీలాకాశంవై పు చూపు-2 పోనిచ్చి కన్ను అర మూతి వడ గా, జిక రంతి, చేవ !వీణారండాక్షి : 0చి, 4}} వీచినిగా . ఆలాపం చేrd బాలమ • కొండపొలాలో 68 గు గితే వాగుల * టల నిబం**ంది బయట గేల్ నే ఉదయం పంచు గుళికలు చెట్ల లేత కేజీ గు* ఆకుల acoడి !ంద సేయేటి ఓటి తాళంరీతి పడి మారు మోగాయి. వృశ్న ముల గావమై, చార్య రోగాలలో జీం పోయి, తీగె పొగి, వలన గై ఈల) : కex మరి లై నది. గంభీనసముదావీదికల హోరైంది. * -- పొంది 44కులై మౌనరాగమై పోయింది. సర్వవరమండలాల ఊగించి, ఓ నూ రాగి, “ళుక్కున **s పు ఈ ఘటది ఆ పోట.