పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

  • ** 14 ముడి * దీన యాడే ఫోర, ఆ రి’ దేశం మనిషి 1 వ , దేవి గా ఏ న్నో రు. ఇటు ఇటు ఇండవీంది .రు.

జి సెమి యం, ఆతని శిరస్సు వెనక మూడు సర్పశిరస్సులు - గుణం * రా, 8 కలల్లో మణికిరీటాలు పొడసూపినై. | జీ జనసమూహంలోంచి ఆజానుబాహుడైన ఒక వృద్ధతనకి లేచాడు, ఆతని ఆడు పొలవవుదాం పపోని నై. ఆతని పొడుగాటిగడ్డం* పొల్నే ఫోణ- చేసే తెల్ల ని ఎబ్బంది, ఎపు:#్వం శిల్ పే కీళ్లు దృష్టితో ఆ పడుచుటకుని చూచి ఆ బ్బాయి ! కొన్ని ముహూర్తాల కిత వద నీపొటలోజపతులిదోష నగదా? వహణాపం నాని చందా? అని cకు దోసిళీక్ష రూపమూ bయన ఈ పాపల రాజు వడిగావు అని ఆ భరోగ దేశం మనిషీ నీ చూచ, "ఓ ఇగి రాజు! ఈ 'సగర్వి సంగీ తం** ఆతులిత దీవ్యాసంగం ఏ పక్కమంది పండి. ఫ్వూంప్రదాయా అన్నీ H్యజించి, హే ఈ మైస మో త్న ఫక్కి సృజేంచాడు. గాంధర్వపతి దోష డెని ఇటీవీకి ఖురేr? మీ శిశ* * * గt W్న డు , ఆ ఓటు కు పాసోర్కి లాగి + ఏ రాయి దేశం మనిషి వణి " * ఈడు దీనంగా ఆది ని కేసీ చేrడు. డే'గా ఒక ని మేషం ఆలో nrr 21న నుని ? - h్చపుచ్చాడు. ఇంతలో ఆ ఏరా ఉళ రసం పిష r?, మ 1 అగర్యాడు. చూస్తుండగా, ఆతడు 108పోయాడు. ఊహ E (తె, అటుకత తుక్కు పొడిలను ? దేహమే ఇంది. మనిషికల కూజ మెయింది: ఎల్ల జీరల లంక ల ఆడిస్తూ మూడు ఫణా # ఛలయ్యేటట్లు ఆడి ఈada