పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/31

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మ & క ఈ నేలలలో హానలు కనీ వభశం roచి వచిగంథం Yలిపిన ఆయా వానవలా నర్వి 1. వ్యవసాయం చేసిన భూమి దున్ని ఎప్పుడు. రంగి ముస్తల వోనిన సుచ్చనఁటుందీ, ఈ పేజమ తవ్వే ఉగ్లరు * శాసనోలంటే ఎంతో ఇష్టం. బాలువ తవ్వి నీరు పవహింపజే నేటప్పుడు వచ్చే ను వాసన ఫూల తోటమాలి నీళ్ళు పోసేపుళ్పుడు వచ్చే వానవ వస్తుంది, ఈ నరిష లన్నీ ఉగ్ల జీవితాలలో నిండి వుంటాయి నీలాటు కీ ను గంధోల లేవు. మీ పతోటలో వసంత కాలపు జడిస నిండి పోయింది, ఉదho Tకుండా, లంలో జాగళ్ళు ఏం *. * గున్న "e vట్టి కొలం దుగారు. పోన నా చుట్టం మబ్బులూ వారీచు't Xగా పొలను, వారూ ఓక్ పే, ఎవగ య్యా నీలాల పొం* Hడుగు పెట్టే 3 * " గువల్ల బాధల బడ్డ ఒక డం గన్నను ఖై1 ఇట్పీన, సబు జైలు లూy v°మని ఆ రాత్రి రాలిపోయి, నాగన్న పేగువ, పెద్దవశీలం భావంతు అయిన వీరూ స్వామి యడుగిని కుదిర్చి, ఆున సలహా పైన ఆయన దగ్గరకు # మీకు సబ్ ఇన్ఫక్ష గుడా రిని హావలోకే జట్స్ toిమిద లాక్కువయ్చాడు. వీరాస్వామి నాయుడు గారు * థం'

  1. గు ఆకున హృదయం కరిగింది. నాగవలందిగ అల్లరి జdX కుండా, చూడవయ్యా అని నజ్ 14: "ప్పిక్టర్ని రాయుడు గారంగీరాగా+.

| vగన్న వాళ్ల #ర బి, ఓ పిగ గాకునీ నీవా, ఆ మంలో పెద్ద రేగు సూక రాల ఓ భరఫున 3టీ ఇస్న మూడే: రాల శవ ఉంది, పెద్దిరె తక' కు చెు ఈ * *టలో ఆదాడు వర"ల జ ల భూ చలన్న మీ. 1లకరే రై తు *దీకింద 13 గారం # కూడి. 8m * బrd