పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/30

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

Ca 641 పొలం** ఏ యెదవ అనుగడ ఆడో ఆళ్లి న పేసి ఆre * ఊరేశాను, జ38 నీలాలు. పెద్ద గ మిషాలు ఇందూ లోపంతో వణికిపోయాయి. 11 లంజ! ఎంత పొగరూ ! దీని మొగుణ్ణి పొగరణచినట్లు దీన్నీ ఆచాలి. ఈయు & ఉt కొంటున్నా ను. రేపొగ్గున్న ఆడ్డంవచ్చావా, పరిమితికి నీ నీడ కొలిచి పోటీ చేస్తాను అని అరుపు ఆగి ,

  • 8 చచ్చు ! దొదడపా గారి సీర కొలిచిన ఇదవ రక్త 3, ఆమె బర్త లీడు గాడు గాని, వీHత : నేడు పుడికిళ్ళ తాగ సాటా ఆది నీలాల నీలాల్ని గ్నౌలీ సూడ పేజ

పోడు పెద్ద కి గం. పొగట్టున ఉన్న ఉప్పరి కాగ ఇంటిలో ఉప్పగ గద గూ, # లాం కూచుని కునికిపాట్లు పడుతూవు్నూరు Hడి సొన కుడననే సంది. 4.నిఁగీ లో ఒయ్యా రు కుంగిపోయి, “rలన్నీ, పెద్ద రైతుకు బుద్దే 'లేదురా. ఓరిన్నా ఉమ్మాడ నిద్దపోరా ఆడీగుండెల్లో పల్ల*డే పరిషాభించే ము/ Hటూ 'మొగలి పూల 1్న ! మొగిలీ ** భూదేవి సౌg ! ఓరశ్న అడ! మంగలిలోన 15 గన్న ఆదీరా ! • వన్నీ రుఫూలే వాసన, #ళ్ల రేగడ జారిపో ఫvపోసన; గర ల మం దిగంధం పరిమళం; ఎత్తి చెక్కు నే ఆగసవానవా, ఇసుక నేల "పెద్ద #జీ ఫల ను¢థం, రాతి నేల లవA0వాసరా, పేజ పేల సమారోe పగా, నున్నం వేల దాల్చిన చెట్టు వు వాన చేస్తాయి,