పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/32

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

| 2 గ్న ఫోటe, wటపగటు సొసగు ఉంది. ఆ పాటం 'ఫిద Twు నూ* రాల వంపు, లవక ఆడుగా ఉంది. తలంచం ఓ wరన్న నగరాలలో ఆకుమర్ను మిమిలాడిపోతూ పోకుకు భసాయి. కాలవ షhd vదు ఏమి పాటలో పొటlO Hడిసిపోక్షం ఇది. పెద్* గం ఈనరుడు ఎళ రా అమ్మామని కోరాడు. జగశ్న 5 థ పుబ్"e »» ధారపోసి న్న పొలం వల్ల జమ్ముడు. అమ్మ నేనేం బా: (wరూ ఆ చునవిచేశాడు, ఎం మంది చేసే చెప్పించాడు. పెపై రు. జగన్ని అంగPEXT |, 'మీ ! నా పొwభూమిగా ఉన్నా అన్నా గం. ఒడి". గుh 1981 నచ్చింది. '2. Aడు . రెండు రెట్లు ఒరీ" సప్నోడు Aడిలాగయి,' ఫై ముచిగూH I **గు, గన్న (ససేమి బాబూ ! ' గా "పెళ్ల లోరి స్ని దేశాలని తలపn'Orvడు. పడే ఒఘ్రొడకా ! నీభూమి దక్కగు, నీలా నీకుదక దురా!" ఆW్నడు రాగన్న కోపంతో వణికోడు, ఈలలూపి తనగూడెం పోయి, నీలాల ను, గోవ హృక లోకానికి అగుపుకొని, reట నీ లెట్టాను. ..ఏటి బావా ! ఆది, “ది ఇట్లేలా భూ దీది గజగజలాడింది yళ్ల ! ఆ ముడు పెద్ద పారంభించింది. పోనజోవచ్చి X శ్న సం ఆ రెగ చే* తీసుకుపోయి లూy-010లో ఖై చేwు పోలీసు పోరు, దోJxరివం "గం, మేజిస్ట్రేటుకి 5 కేసు.

  • *సలూ మరోమాంటి; వాన డబాటుతనం వదిలి భుంజీర భూ 80ది. బీడమటి దిక్కున తేరిపి కనబడింది.

పట్టింటికి పోకుండా ఉ? నీలాలు భర్తకోసం ఆతని యింట్లో ఓ ఉంది. ఓలా లింటికి చేరి "పెద్దవశ్ళాం వచ్చి, నీలాటలకు అనరాగాఉండి,