పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

ఒf పొరుగు బెస్ట్ కొనివచ్చి ఆ బాలిక హంది డాను. ఆమె ఆ పెట్టె నోక మీట నొక్కి తెరచి అందుండి పట్టుసుచిలోనున్న ఒరగలకరవాలము నొక దాన్ని తీసింది. రెవరనుణ ను పో సము గా గ నా పైకే లాగే యద్ధసన్నరు నిలిచింది. ఆ వంక రకత్తి కి దంతి పుపిడి దయ వున్నది. ఆతీపి 1 వై నాలుగు ఆగ్వణ వేము) శాపవి. ఆ 6 5 షోలకు పూర్వ కాలాన చంగుం హస్తాన్ని వెలిగిపోయేదని ఋషు: చెప్పుకొంటాను. ఆ సంగతి కూర నేత్రాలు, వేయి సుమకు నలక రై తీన్లు సెమ్మిగ్ను * యి. ఆ బాలిక మాస శ క్తి పూర్వక మైన హాసచందొకలు వేప జిల్లు నూజీ వుంది. వాస్తు న్దం పొగంభించారు. మార్ముకాశ ము కొంత చూపించాడా పర దశ. ఆ బాలీ: వాస వ్న టినీ నడుము మీ వీరి 20ది. ముంగనున్న ఎడమ కా) వంచి, కుడి "re మనో ఓ గాన్నీ ముందఁ జగా "జీసీ, ఆరుగును ; ! ఏంటి ఆయుధాన్ని గీస ఆకుతో, మెగకు నేరుగా పైకి కొట్టి ఆ మెలికే కిది వంపుగా తీపి, క త్తసిడి పత్తిన మష్టియొక్కబోటక వేలి? - డు సుటను న 17'లక మ? పేరు. ఆ నర 64 ఆ నెను ఆమె నే గోన నీ గాయం ') గా నే రుబY 2, ఆ స్పీ చూ "నే, ఆమె : వ్వుచు ఆ నిక న్న **** 'సి' వే' (x, దా! కి మారుఎ కేసి న త్వరొ పేకాకుండా, భూ వారిరు 10 పేర కు మెలిక తో Bవ • ర వాల సు ఆరేసి నొసటు నూటీ పెట్టింది. మహా కాశీ ల్యంగలిగిన వాడగుట చేత ఆ వర వతి అత్యా'గ్యంతో చంగువ :కు గుమికి వాడు | ఆ డను చీ ఖంగు ఖురని కత్తుల మోలతో చరుచును గాపిళ్ళ # ఓ బ ండు మె హూగ్ల పదాల కాలము :-రిద్దరు ్వ సురం చేసిన వా] . *త కాలము ఆ బాలిళ్ల మహా ! ఆ30నదీ చక పోటులు, అడ్డకోతల విPAఫుతీగలూ, మెక్కలు వంపులు, ఆ నలుపు చేటు', వడి వాన లో ఓను కుల్లా ఆ నరకతి చుట్టూ వర్షింపజేసి, వేటకు ఆడ్డు “టు వం