పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

రా గ మ లీ క 1) పుకు నిబంపు తెంపు, సెలిక కు 2జి 1న నాలుక, తీరకు బిగుస చేత, వీణ తో ఆ వరదలి ఒ! ఆ ఒక్క అడుగే వెనక్కు జోగుతో ఏవరుపోటు కాని చూపుతో కాపాడుకుంటూ ఆ రంగంచుట్టూ మూడుసార్లు 48 *డు. విచిత మొన గలతో నర చేతి ఒక్క గంతునే నూతనగతులు పొరంభించి, ఆ బాలికను నడి గుండములోని పుప్పంలా, ఆంచివే కి కాదు, అంత కన్న స మజీ రణ మంచిన్నీ గాలతో, అన్న రక్షించుకుంటూ బాలిక ఏటును ఏటు, పోటుకు పోటు, కోతకు కోతి, బదులిచ్చు చు వెన . *గ్గి పోనీ ఆ రాట పు ఇంక ను చది వxహూర్త పలు సాగినది. ఏ వే గానవచ్చిందో, ఏ జుగుప్స వచ్చిందో ఒక అతి సున్నిత మైన వజుమా సంచరటీ పోనుపు. ఆ బాలిక ఈ హృదయ సరుక డ * పు, చే ఆలో t & కట్టవీశ్రీ కవ్వుతో కళ్ళు మూ క వడ, * భూ ! నువ్వు విజయం T:చి 7వు సుమా ! * ఆ ఆకసి గ జారీ రణగంగ పుణతో బడి పోయింది. ఆమె గుం డేల సంండి చివ్వున X క్తపు సొల్లు విడ వచ్చినది. ఆ స్రవతి కొట్టి కాళ్ళా చూసాడు జటూ ఇటూ వడిలో 30న జప హా రా" కు రిక, ఆ వీ1 క్యాక వైపు దృష్టి పోనిచ్చాడు, జడ ని కేమిదో మత : డి. 2 సా ? ఆన్నదించిన ఈ శుచ్చబాలీ కూలీ పోయింది ! రో! నీ సతోషాన నిట్పూపుచ్చాడు చెల ఫుల మెరుపై, గదబ్బలలో ఇచి, పోయే చంద్ర గోల దండై, సడలిపోయిన పూలదండలా, ఉన్న ఆ బాలిక మోను చూసాడు తన X 4 నిఫ9 పొగ వైచి, చటు - వంగి, ఆ గాలిళ ను ఎత్తుకొని తన హృదయానికి ఆదుముకొన్నాడు. ఆ శరతి కళ్ళు నీటినుళ్ళు తీవ5, 14ఎంటిటీ రాగుండె మ: ఓ ని. ఈ దేవి పోదా చూV #కుట కి న