పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

10 ఉ5 fగులవతో ఆ బాక ఆ కుక్కను ముద్దు పెటుకో !Kటీల ను vండి. ఆమె ఒపు వి• బడి ఆ వగ వలీదిక్కు చూచి ఉఓ వగవతీ ? గళ్వు మహా వంగరుడ వట, మహా ఖ గృహణ సుద్దాల్లో ఖ్యాతి సంది కావట? నీకు నప్పే పాట'.. నువ్వ ఓ కించీ చావని గర్వపడగూవు మా తం} గారే నాకు గు*వు "నేనూ సమ స్తానాలు అవలీలగా ఉపయోగించే శాపము ¥ దాన్ని , నీవు వీరుడని కే, కాతో కరవాల యుద్ధానికి మ్ము. నువ్వు నువబలవం మజీ ఈ సారమే గుస గాకు ఓడిపోయినది. దీని కన్నీ దీ3 స్నేహితుడు నీ రాకుసు: కున్ను వరి వై న నిన్ను నేను ఓడి చే ఈగలను. ఆ ఆంతుల మెకి నీ చూపులు వెదజల్లు గూ ఆ బాలిక ఉన్నది, ఆ సరపతికి ¥.0 వచ్చిందే ఆ బాలిక ను ఆ పొదమస 1 0 చూశా. సింహా ఫోన్ము 4 to 1? ఆ బోలి ?గ్గకు వచ్చాడు. ఆ నీతో పొటు పొను )రు! మెగం) - సే రాధికాలు, -Aద్యోగు, సభ్యు", ప్రజా సమూహం ఆ0: రూ లేచా. ఆ సరి చేతి బొలి రుజం #టి, శిక్ష ) గా ఆమె మా fb చూడు ' ఒక్క 23: వ్వు నేను 8వ ఆంగరు 'అధి:”కి తన కరవాలం 3 సింహాసన స క . జయంశపీత నమూ.3 వుంచిన సి+_కర వా లవు _రత్నా" పొదిగి • బు గారు పిడిగల రాన్ని - న్యాడబ్దపు జy* ఖ్యాతి వహించిన ఒY మహాదుకు గచించిన గ్నో, ఓబయి లగసి ఆ రం6 న "జాన్ని తీసి, ఆ నీ రెం1# గ పిఁచీశాడు. ఆ బాలిక, ఆ ఆంగ• క్షf బలాధికారిని పిశీది ఆత0 : ఏ దేం ఒక రహస్యం చెప్పింది. అక క వరవతి అనుమతితో రాజా18 పుర 60 కు చోటికి పోయి, ఆక డ ఈ బాటిళ చేలి 1 ] యెన ఒY జంగవ డిగవు.