పుట:Raaga Maalika by Adivi Bapiraju.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

న ర ప తీ F ఆరాతు నుడు, కుక్కతో, రణరంగంలోకి ఫుకి ఆ బాలిగ నరి ఎగాదిగా చూసి, ఆ బలగారుగొలుమ విప్పాడు. నవ్వే పెదవుణ, ఆమె అంచొన్ని ఇను తుడిస్తూ వుండగా, ఫంగున తనమీదికి కోరలు తెరిచి, వురికీ ఆ భోగవానీకంటే ఆమీ వేగంతో ఆ బాలిక , పైకి తప్పకొని తన చేతి లేక మంతో ఆ కుక 1. ము పైమీద ఊగ్ని శిఖలాంటి ఒక దెబ్బ చు*క్కు మనిపిం చింది. ఆ జగిలం బాధిచే ఉయ ములాంటి ఆరు ఆర చింది కౌచంతో ఇళకు తిరిగి ఆ బానీక పైకి ఊరకుండానే, పరుగున వచ్చిగడి, ఆ బాలికి మేన పై పవు లేదు. మహాశి కి తాంజవకూడుతోంది. ఆమె చేతి బెత్తం మేఘాలో మె% పైంది. ఆ పొరీ మేకింహపు మొగముచుట్టూ ఆ బెత్తం జీవ జేక లాడి చి35. ఆ కుక్క ఏమి తోచక ఒక ముహూర్తము చేతన్య రహిత మరుంది. ఇంతటీ కే చురుక్కు మని సన్నని బెత్తేపు దెబ్బ సరీ గా కుకి కళ్ల పై తగిలీ + గ్ళు మూకి పడిపోయినవి కెవ్వుమనీ ఆరె మీ వతీ నేలపై మోత మోపీ, హృదయకలిగే ఆవు ఆర చినాను. ఉగు సువంటి దాని గొం తుక శరిగిపోయింది. ఆ శుక ! రాజ భ :ు పడిపోయిది. ఏమియు తోచక Tv లిక or గుకి ఆ షో న * ళతో వీళ్చీంది దానిడ్" లు దేహ నరు ఇతికి పో * ఆ బాలిక ఆ 'ఔ త కు పార జీపీ, అత్యంత మాధు స్వరా

  • * కుశదిగ్గి 1 కు పో , దానికి ఆ శవ వోడి+ ఉంచుకొని దాని చేసి గూట చే ప్పపొగి :ది దేని ఒడలు తుడి ఏంది. " నా కళ్ళు ఒ03 నీళ్ళు తూఫ్ను క ళ్ళు గప్పిందా కుక్క, బాలిక మొగం చూచి గొంగు ధ్వ) * ఆ మీ మో చేను నా ఘా చేసింది. తన్ను ఓడించిన ఆ బాలికీ ఆ డుక ఈ పోగాన్నే ఈ కుదిరిపోయింది. ఆ బాలిక చు కు నాటుతో ఆ శునక రాజ ముయొక " కరకు కనం, మటుమా యు మైపోయింది వీళ్ళు సుడి

ఉ .