పుట:Panasala Duvvuri Ramireddi 1991 123 P.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

20

న న మరు ను చిత్రము వున్నది. ఇట్టి పటాలు మమ్ము నొడి వసును జయము నేడు ముభావులు Bము చెప్పు ని ముందు 1:7 - ములు కట్టి జీవించు వీడు ఆ కాలమున సుప్రసిద్ధ విశ్వ విద్యాలయమున పారంగతుడము పాపాలుతోసు వజీరుకుతోను కలసి - జన ఆచార్య స్థానము: లంకనంత వీలుండి ముండునా నును సందేహము పుట్టుక నూనడు.

సాధారణముగ పూర్వకవుల కిత్రములపలె మామ చరి త్రను కూడ కాలగర్భమున దాగియున్నది. అతని గార్తవ్య జీవిత ముపు గుంచి తెలిసికొనుట నుధారములు లేవు, హోషే కుకు ఒక భార్య తల్లిగారింటికి పోయినప్పుడు తాను అనుభవించిన విరహ వేదనను, తనువు మరణంచి నప్పుడు ను పొందిన దుఃఖమును కొన్ని గుణములలో జాలి పుట్టునట్లు వర్ణించి యున్నాడు. కాని 3 ఖయ్యూము


1.ఎటులలో జాలు పుచ్చునట్లు సంకన్నాడు. కాని, గాం (జువారా), అబ్దుల్లా మహా మ్మూర్ ఖయ్యాం. ముదహలుద్దీన్ ముహమ్మద్ జిన్ ఆఫ్ అల్ {A} ఈ ఖండము వలన కుటుటవలన ఏప్పడిన కొక, ఈ వసు - వచ్చు. నుండి వేరు నొకటి. 3 ఇయామి . రును ప్రభువును రజాయుడు ఈ అంది నటులు - వికీ ఈము సుమ నది, 30 ను ఎంత పలుముకుగా, వీలైనయెడల, - నాలు గాని నము: 7ను.