పుట:Panasala Duvvuri Ramireddi 1991 123 P.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు సమస్య ఎదురైంది

22

మన ముందైనను ... కుటుంబ ముందు. కంచు దంచు విష్యులును. ఈ ముద్దు పడి పడు తలు. తలను వాసం -- ఉమ ఖయ్యాము వికారంగా కోలముల కొక చిత్రమైన కవ ఇడు, నిజాముల్ ములు, మును పొడిపిక ప్రభువున హోసన సంకును సంహము, సల అనుపదిని పుచున్నాను. " నిషాపూరునందు: సుప్రసిద్ధ - శ్రీ వేత్తలను అమణం ముసఫిక్ అను ఆచార్యుడుండెను. ఆయన మొడ్డ చడువుకొన్నవారు అదృష్టవంతుల గుడు రను పరంబ్ కమున వ్యాపించియుండును. నేను తూప్ వYడము నుండి విషాపూచునకు మనకు మామున గారికడ విద్యానగ చేరితిని. ఆయన నన్ను చాలాడుతో హరవించుచుండెను. శాకను వయనపై నికి ఉద్దలు కుదు. నాలుగు సంవత్సరములుక్కు నాయనవద్ద ఉడితిని. నేను పూర్థిగా చేరిన వెనుక కొంతకాలమునకు ఉపముఖయాము, హెసన్ ఆస్ సబాస్ అను ఇద్దరు విద్యార్థులు ఇస్తూ సముహార్ ము చదువవచ్చును. ఈ ముఖహ్యము, బుడుపుచుండుము విషయగ్రహణ శక్తి యుండును. కలలు మిన్నకనుండెను. నేను రువుగము ప్రియ స్నేహితుల మైన ... సబాహు నాతోడను ఖర్యముతోడను ఇట్లు చెప్పెను. “ఇమం సొ హేజు దగ్గరకు చదువుకొన్న వారు అదృష్టవంతులు గుషుడని లోకులు చెప్పుకొందురు. ఆధమవక్షము మన ముద్దులకీలో వండై ననొకండు ఉన్నత స్థితికి రావచ్చును. అట్లు ప్రాభవము సంపాదించినవారు తక్కిన ఇద్దఱిని తనతో సమానులనుగ నొనర్పవలయునను ఒప్పుడు, మనము చేసికొనవలయును.' ఈ మాటలకు మేము సమ్మతించి మువ్వురమును అదే విధముగ ఎమరు బద్దులమైతిమి.