పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అప_____అప 69 అప_____అప

అపపాడి

 • అన్యాయము.
 • "అవనిపతులు పలువు రపపాడి నొక్కనిం, దన్ను బొదివికొనిన దరల కెదిరి." మార్కం. 8. 113.

అపప్రథ

 • ప్రవాదము. నిజము కాదన్న సూచన ఇందులో ఉన్నది.
 • "వాడు చాలా గర్విష్ఠి అని ఒక అప ప్రథ యేర్పడింది. వాడితో నాలుగు మాటలు మాట్లాడితే అది వట్టిఅపప్రథ అని యిట్టే తెలిసి పోతుంది." వా.

అప భ్రంశపు మనిషి

 • వక్రపు మనిషి.
 • "వాడు వట్టి అపభ్రంశపు మనిషి." వా.
 • చూ. అపసవ్యపు మనిషి.

అపరం

 • ఉత్తరక్రియలను చేయించే కల్పం.
 • "వాడు అపరం చెప్పుకొన్నాడు ఆయన దగ్గఱ." వా.
 • "నేను అపరం చేయించను. పై ఊరి నుంచీ మీ రెవరి నైనా పిలుచోకో వలసిందే."
 • చూ. అపరక్రియలు.

అపర క్రియలు

 • ఉత్తరక్రియలు.
 • "మా నాన్న అపరిక్రియలకు మా మేన మామే రాలేదు. ఇంక తక్కిన వారి మాట ఎందుకు?" వా.
 • చూ. అపరం.

అపరబృహస్పతి

 • చాలా తెలివితేటలు గలవాడు.
 • ఇది వ్యంగ్యంలో ఎక్కువగా వినబడుతుంది.
 • "వాడు అపరబృహస్పతి కదా! వాణ్ణి వెళ్లి అడగండి. న న్నడిగి ఏం ప్రయోజనం?" వా.
 • చూ. అపరవాచస్పతి.

అపరవాచస్పతి

 • చూ. అపరబృహస్పతి.

అపరాతిరి

 • అర్ధ రాత్రి.
 • "వాడు అపరాతిరివేళ వచ్చి నన్ను నిద్ర లేపాడు. ఇంతకూ సంగ తేమయ్యా అంటే వడ్లగింజలో బియ్యపుగింజ.: వా.

అపరాధము చెల్లించు

 • జరిమానా కట్టు.
 • "అపరాధం చెల్లించితే కానీ వాడు విడుదల అయ్యే సావకాశం కనపడదు." వా.

అపరాధము వేయు

 • జరిమానా వేయు.
 • దక్షిణాంధ్రంలో నేటికీ వాడుకలో ఉంది.
 • "వాడికి యాభైరూపాయలు అపరాథం వేశారు." వా.

అపవర్గము

 • మోక్షము.

అపవాదం (దు)

 • చెడ్డ పేరు.
 • "ఏమీ చేయక పోయినా ఉత్తపుణ్యానికే నామీద అపవాదు వచ్చి పడింది." వా.

అపశకునపు పక్షి

 • ఎప్పుడూ అశుభం పల్కేవాడు.